Podpůrný nástroj pro testování DoS útoků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá útoky způsobující odepření služeb a jejich implementaci do vlastní aplikace ptdos, která umožňuje testování webových aplikací s využitím implementovaných útoků. Ptdos je rovněž schopen monitorování průběhu testování a také jeho vyhodnocení. V teoretické části práce jsou stanoveny základní pojmy, popis rozřazení útoků do kategorií a jednotlivé útoky jsou podrobně rozebrány s cílem vysvětlit jakým způsobem má nastat odepření poskytované služby v rámci útoku. V praktické části práce je popsán návrh architektury aplikace ptdos a její následný vývoj včetně popisu realizace všech zvolených útoků. Poslední částí práce je testování aplikace, kde je zahrnuto vytvoření testovací sítě a analýza všech realizovaných útoků za pomocí různých scénářů.
The master thesis deals with denial of service attacks and their implementation in own application, called ptdos, that allows testing of web applications using the implemented attacks. Ptdos is also capable of monitoring the progress of testing as well as its evaluation. In the theoretical part of the thesis, the basic concepts are defined, the classification of attacks into categories is described and the individual attacks are discussed in detail in order to explain how the denial of service should occur in the context of an attack. The practical part of the thesis describes the design of the ptdos application architecture and its subsequent development, including a description of the implementation of all the selected attacks. The last part of the thesis is the testing of the application, which includes the creation of a test network and the analysis of all implemented attacks using different scenarios.
Description
Citation
KAMENÁŘ, F. Podpůrný nástroj pro testování DoS útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Jorge Truffin (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Rusz (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Jakým způsobem jste omezoval rychlost generování jednotlivých útoků? Zkoušel jste váš nástroj spustit i na jiném stroji s jinými specifikacemi? Čím je způsobeno omezení maximální generované zátěže na 300 Mbit/s? Otázky komise: Bylo by možné pro útok využít i zařízení s architekturou ARM? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO