Comparison of Unbound Granular Materials’ Resilient Moduli Determined by Cyclic Triaxial Test and Innovative FWD Device

Abstract
Our study summarizes findings from a long-term monitoring of pavement on selected road sections with lower traffic intensity. The research involved the comparison of resilient moduli as a design parameter of unbound pavement base layers’ unbound granular materials (UGMs), determined in a laboratory by a test device for a cyclical triaxial test and in situ by impact load test using a falling weight deflectometer (FWD). In particular, the resilient moduli determined in the laboratory by a cyclic triaxial test (Mr,CTT) were compared with the real values of resilient moduli measured by FWD (Mr,FWD). A new, unique, and innovative FWD device was used to determine the Mr,FWD of the UGMs. The innovation lay in the dual-axis deflection measurement—measurement performed not just in the axis parallel to the road, but also in the axis in the transversal direction.
Studie shrnuje poznatky z dlouhodobého sledování vozovky na vybraných úsecích komunikací s nižší intenzitou dopravy. Výzkum zahrnoval porovnání modulů pružnosti jako návrhového parametru nestmelených materiálů pro podkladní vrstvy vozovky, stanovených v laboratoři zkušebním zařízením pro cyklickou triaxiální zkoušku a in situ zkouškou rázovým zatěžovacím zařízením (FWD). Konkrétně byly porovnány moduly pružnosti stanovené v laboratoři cyklickým triaxiálním testem se skutečnými hodnotami modulů pružnosti naměřenými FWD. K určení modulů pružnosti bylo použito nové, unikátní a inovativní zařízení FWD. Inovace spočívala ve dvouosém měření průhybu – měření prováděné nejen v ose rovnoběžné s vozovkou, ale také v ose v příčném směru.
Description
Citation
Applied Sciences - Basel. 2022, vol. 12, issue 11, p. 1-11.
https://www.mdpi.com/2076-3417/12/11/5673
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO