Možnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce zkoumá možnosti využití metody spektroskopie laserem buzeného plazmatu pro detekci nekovových prvků (např. chlór), které v betonu způsobují degradaci, a to vede ke snížení životnosti železobetonových staveb. V rámci praktické části práce vznikne a bude ověřena metodika pro stanovení chloridů v betonu. Současně bude provedeno srovnání jednopulzní a dvoupulzní konfigurace přístroje LIBS na vzorcích obsahujících pouze čisté látky, se známým obsahem stanovovaného chlóru.
This master’s thesis is dealing with the possibility of using laser-induced breakdown spectroscopy for the detection of non-metallic elements (e. g. chlorine) in concrete. These elements cause degradation of concrete which leads to a shortening lifetime of reinforced concrete buildings. In the experimental part of thesis, a methodology for the determination of chlorides in concrete will be created and verified. A comparison of the single pulse and the double pulse configuration of the LIBS will be done on the samples containing only pure chemical substances with known concentrations of chlorine.
Description
Citation
KRATOCHVILOVÁ, L. Možnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)
Date of acceptance
2022-05-30
Defence
Studentka při obhajobě své práce Možnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonů nejdříve představila motivaci této práce, problematiku vzniku důlkové koroze působením chloridů a Spektroskopii laserem buzeného plazmatu. Následně přehledně shrnula postup použitý v rámci experimentální práce, parametry měření a způsob vyhodnocení výsledků. Následně shrnula výsledky své práce, ukázala množství chloridů ve vzorcích a naznačila možnosti využití metody. Po tomto shrnutí studentka odpověděla na otázky zadané oponentem: 1) Co je zde poměr signálu k šumu a jak byste vysvětlila poměr signálu k pozadí? 2) Prosím o objasnění výběru a odečtu pozadí na obr. 15, str. 38. 3) Můžete uvést intervaly spolehlivosti pro udávané obsahy Cl ve vzorcích BAM a srovnat je s Vašimi hodnotami z LIBS v jedné tabulce? Po odpovědích na veškeré otázky byly komisí položený následující otázky. 1) Jak se připravovaly vzorky s SiO2? 2) Jak lze metodu prakticky využít? 3) Jak se lišily vzorky peletek cementů, jaké cementy byly použity? 4) Jaké rozdíly by byly při měření směsných cementů a betonů? Na veškeré otázky studentka výborně odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO