Vliv řízeného odbourání na strukturu vysoce houževnatého polypropylenu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce se zabývá vlivem řízeného odbourávání na strukturu etylen-propylenových kopolymerů. Studované vzorky byly vyrobeny reaktorově jako heterofázová směs homopolymeru PP a E/P kopolymeru na Zieglerových-Nattových katalyzátorech. Dva vzorky byly odbourány na vyšší index toku taveniny pomocí peroxidů. Tyto materiály byly poté porovnány s reaktorově připravenými vzorky o stejných indexech toku. Celkem bylo zkoumáno šest vzorků E/P kopolymerů, tedy dvě série po třech srovnávacích vzorcích. U všech vzorků byl stanoven index toku taveniny a rozpustný podíl v xylenu (standardní metodou dle XS-ISO 16152 a také XS-FIPA). Dále pro zjištění podrobných informací o struktuře těchto materiálů byly granulované vzorky nejdříve podrobeny frakcionaci TREF (Temperature rising elution fractionation). Každý vzorek byl separován na tři frakce, u kterých byla poté stanovena např. distribuce molekulové hmotnosti pomocí gelové permeační chromatografie (GPC). Další informace poskytla nukleární magnetická rezonance (C13 NMR). Byly vyhodnoceny změny ve struktuře E/P kopolymerů po řízeném odbourávání a také byly porovnány tyto odbourané materiály s jejich reaktorovými ekvivalenty vyrobenými přímo s vyšším indexem toku.
This thesis deals with the effect of controlled degradation on the structure of ethylene-propylene copolymers. The studied samples were produced in reactor as a heterophase mixture of homopolymer PP and~E/P copolymer on Ziegler-Natta catalysts. Two samples were degraded to a higher melt flow index using peroxides. These materials were then compared with reactor-prepared samples of the same melt flow index. In total, six samples of E/P copolymers were investigated, i.e. two series of three comparison samples each. For all samples, the melt flow index and the soluble fraction in xylene were determined (using the standard method according to XS-ISO 16152 and also XS-FIPA). Furthermore, in order to obtain detailed information about the structure of these materials, the granular samples were first subjected to TREF (Temperature rising elution fractionation. Each sample was separated into three fractions for which the molecular weight distribution was then determined by gel permeation chromatography (GPC). Nuclear magnetic resonance C13 NMR provided additional information. Changes in the structure of the E/P copolymers after controlled degradation were evaluated, and these degraded materials were also compared with their reactor equivalents produced directly with a higher melt flow index.
Description
Citation
PRAGEROVÁ, B. Vliv řízeného odbourání na strukturu vysoce houževnatého polypropylenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)
Date of acceptance
2022-05-31
Defence
Diplomantka představila práci na téma Vliv řízeného odbourání na strukturu vysoce houževnatého polypropylenu nejdříve představila cíle práce a vysvětlila význam Impakt E/P kopolymeru (ICP). Následně vysvětlila proces odbourávání ICP a popsala možnosti frakcionace. Diplomantka pokračovala popisem použitých materiálů a metod charakterizace. Následně představila výsledky XS FIPA, XS WET, TREF, CEF, Indexu toku taveniny, GPC a NMR. Po krátkém shrnutí všech výsledků studentka odpovídala na otázky oponenta: V práci postrádám popis podmínek řízeného odbourávání studovaných materiálů - prosím o doplnění. V grafickém zobrazení výsledků hodnocení obou sérií ICP vzorků (metody NMR a GPC) došlo ke změně pořadí vzorků i barev - byl pro to nějaký důvod? Po zodpovězení otázek oponenta položila komise následující otázky: 1) Jak je to se změnou poměru kaučuku a PP? 2) Proč jste zvolila 230°C pro odbourávání? Studentka na všechny otázky výborně odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO