Vliv pyrogenního oxidu křemičitého na vlastnosti ultravysokohodnotného cementového kompoziu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi betonu na bázi reaktivních práškových surovin. Do betonu byla přidaná pyrogenní nanosilika (Aerosil 200, Aerosil 380) v různých objemových poměrech. Cílem práce bylo navrhnout, připravit série vzorků a stanovit základní vlastnosti. Dále u vybraného vzorku stanovit a porovnat chování při penetraci vysokorychlostního projektilu s referenčním vzorkem. Ke stanovení pevnosti vzorku byla využita zkouška tlakem a tahem za ohybu. Byla využita zkouška tzv. multihit pro stanovení balistické odolnosti. Také byl experimentálně zjištěn diferenciální faktor účinnosti a porovnán s referenčním vzorkem. Ke sledování chování vlákna v pojiva i samotného pojiva bylo využito elektronového mikroskopu. Pomocí kalorimetrického měření byly vytvořeny hydratační křivky pro jednotlivé vzorky. Také byla sledována objemová hmotnost vzorků a rozlivy při jejich přípravě. Výsledné pevnosti vzorků s nanosilikou neprokazovaly vyšší pevnosti než referenční vzorky. Výsledky multihit testu neprokazovaly velké změny v porovnání s referenčním kompozitem.
This diploma thesis deals with the properties of concrete based on reactive powdered materials. Pyrogenic nanosilica (Aerosil 200, Aerosil 380) was added to the concrete in various volume ratios. The aim was to design and prepare a series of samples in order to determine their basic properties, and to determine the behavior of selected samples during penetration by a high-speed projectile compared to the reference sample. In order to determine the strength of the samples, compression and tensile bending tests were performed. The so-called multihit test was used to determine ballistic resistance. The differential effect factor was also determined experimentally and compared with the reference sample. An electron microscope was used to monitor the behavior of the fibers in the binder as well as the binder itself. Hydration curves for individual samples were generated using calorimetric measurements. The bulk density of the samples and the spills during their preparation were also monitored. The resulting strength of the nanosilica samples did not show higher values compared to the reference sample. The results of the multihit test did not show considerable changes compared to the reference composite.
Description
Citation
HRBÁČOVÁ, M. Vliv pyrogenního oxidu křemičitého na vlastnosti ultravysokohodnotného cementového kompoziu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)
Date of acceptance
2022-05-30
Defence
Studentka prezentovala diplomovou práci na téma Vliv pyrogenního oxidu křemičitého na vlastnosti ultravysokohodnotného cementového kompozitu. Nejdříve představila cíle práce, základní problematiku UHPC betonů a použité materiály. Následně ukázala výsledky zahrnující stanovené rozlivy, objemové hmotnosti, naměřené kalorimetrické křivky, naměřené pevnosti a obrázky získané pomocí SEM. Na závěr prezentovala výsledky testů balistické odolnosti. Po shrnutí výsledků studentka přešla k otázkám oponenta: Jakým způsobem je obecně sestavována směs pro UHPC, především z pohledu zaplnění prostoru? Vysvětlete důvod použití a účinky přídavku mravenčanu draselného. Vysvětlete zkratku ATP-3.12.1.9, Edition A. Nejedná se o běžnou technickou normu a je na ní založena podstatná část Vaší práce. Vysvětlete pak především označení použitého střeliva a zdůvodněte jeho volbu a volbu podmínek balistického testu (co má simulovat)? Vysvětlete zkratku DOP a způsob měření této veličiny. Po zodpovězení otázek oponenta komise položila následující otázky: 1) Jaká byla primární velikost částic? 2) Proč si myslíte, že to nefungovalo? Na všechny otázky studentka dobře odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO