Interakce mostní konstrukce a bezstykové koleje

Abstract
Klíčem k pochopení spolupůsobení bezstykové koleje a mostních konstrukcí je znalost všech vlivů, které se na vzájemné součinnosti podílejí. Kromě materiálových a průřezových charakteristik mostu spadajících do oblasti mostního projektování, je tu celá řada okolností vyvozená vnějšími zatíženími, které je potřeba při návrhu nových a posouzení stávajících systémů vzít v úvahu. Každý materiál při změně vnitřní teploty má z fyzikálního hlediska přirozený sklon k délkovým změnám. Bezstyková kolej, konkrétně její střední část, však vzhledem ke své podstatě, tuto možnost nemá. Je-li však umístěna na mostě, který dilatuje volně, situace se podstatně liší. Vlivem teplotní roztažnosti, ale i účinky železniční dopravy, se most značnou měrou podílí na polohovém a napěťovém stavu koleje. Zpravidla nejsledovanější místo koleje, kde dochází k extrémům posunutí a napětí, je oblast nad kluznými ložisky mostu. Nejen podélná dilatace, ale i pootočení konce nosné konstrukce vlivem svislého zatížení železniční dopravou v kombinaci s účinky rozjezdu a brzdění, jsou hlavními zdroji napětí v tomto místě. Pokud by byla známá přesná míra spolupůsobení mostní konstrukce a koleje, označovaná jako podélný odpor koleje, měl by návrh nového nebo posouzení stávajícího systému lepší vypovídající hodnotu a nedopouštěli bychom se nežádoucích nepřesností plynoucích z obecných normativních ustanovení. Je prověřeno dlouholetými zkušenostmi, že z hlediska provozního i ekonomického je bezpochyby výhodné a žádoucí zřizovat bezstykovou kolej všude, kde to okolnosti dovolují. Proto i cílem výzkumných snah je přiblížit se věrněji ke skutečným limitům délky mostní konstrukce, při kterých bude možné bezstykovou kolej na mostě bezpečně provozovat, pokud možno bez dilatačních zařízení. Tato práce má přispět k tomuto cíli svými závěry z experimentálního výzkumu zaměřeného na míru spolupůsobení ocelové mostní konstrukce a bezstykové koleje ve štěrkovém loži při zatížení teplotními změnami.
Understanding the interaction between a continuous welded rail and bridge structure is knowledge of all influences that participate in mutual coaction. Besides the material and cross-sectional characteristics of the bridge belonging to the scope of bridge design, there are several circumstances derived from external loads which have to be taken into account when designing new systems and assessing existing ones. From the physical point of view, each material has a natural tendency to change in length when the internal temperature changes. The continuous welded rail, concretely its central fixed zone, does not have this possibility due to its principle. However, if it is located on a bridge that freely expanse, the situation is significantly different. Due to the thermal expansion as well as the effects of railway transport, the bridge contributes significantly to the position and stress of the track. Usually, the most observed part of the continuous welded rail is the area above the sliding bearings of the bridge, where extremes of displacement and stress occur. Not only longitudinal expansion but also the rotation of the end of the supporting structure are the main sources of stresses at this point. This is because of the vertical load of the railway combined with the effects of traction and braking. If the exact degree of interaction between the bridge structure and the track (known as the longitudinal resistance of the track) were known, the design of a new or assessment of the existing system would have a better informative value, and we would not commit undesirable inaccuracies resulting from general normative provisions. It has been tested by many years of experience that from an operational and economic point of view, it is undoubtedly advantageous and desirable to establish a continuous welded rail wherever circumstances allow. So the goal of the research efforts is to approach more faithfully the real length limits of the bridge structure, in which
Description
Citation
VENDEL, J. Interakce mostní konstrukce a bezstykové koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO