Rozvoj skluzových vln v obloucích malých poloměrů

Abstract
Vlivem provozu dochází k opotřebování a poškozování kolejnic. Se zvyšující se rychlostí kolejových vozidel, s vyšším zatížením tratí, a především v okolí spádových center s vyšší frekvencí spojů se do popředí zájmů správců tratí dostávají vady, které se dříve nevyskytovaly v takové hojné míře nebo nebyly brány jako významné. Nejsou-li tyto vady přímo omezující pro provozuschopnost, jsou v každém případě zdrojem hluku a vibrací. Jednou z vad, vyskytující se na železniční dopravní cestě, jsou vady mikrogeometrie pojížděné plochy hlavy kolejnice. Ve směrových obloucích s poloměrem menším než 600 m, případně 700 m, se na vnitřním kolejnicovém pásu vyskytují vady označované jako skluzové vlny. V obloucích o poloměrech 300 m a méně jsou tyto vlny natolik výrazné, že jsou významným zdrojem hluku a vibrací. Především vibrace mají vliv nejen na okolí tratí, ale i na samotnou trať, neboť jsou příčinou dalších vad v konstrukci koleje. Tato disertační práce se věnuje tématu skluzových vln se zaměřením na sledování vzniku a rozvoje vln v čase. Ověření možnosti sledování rozvoje skluzových vln v čase je základem pro případné budoucí modely predikující rozvoj vad. V rámci řešení dané problematiky byla uskutečněna četná měření geometrických paramaterů koleje a mikrogeometrie hlav kolejnic, konkrétně skluzových vln. Pomocí metod RMS a peak-to-peak byla hodnocena rychlost rozvoje vad v čase a vztah k dalším parametrům koleje. Na základě získaných křivek rozvoje byly odhadnuty intervaly pro další opravné zásahy. Část práce se věnuje nedostatku, resp. přebytku převýšení v souvislosti s rozvojem skluzových vln.
Throughout the operation, the rails are worn and deteriorate. With the increasing speed of rolling stock, along with higher track loads and especially in the vicinity of major traffic hubs with a higher frequency of trains, defects that did not occur to such an extent before or were not considered to be significant, are brought to the forefront of the concerns of track infrastructure managers. Even though these defects are not directly restrictive to traffic operation, they are, in any case, a source of noise and vibration. One of these defects on the railway track is the micro-geometry defect of the running surface of the railhead. In directional curves with radii of less than 600 m or 700 m, defects known as long-pitch corrugation occur on the inner rail. In curves with 300 m or smaller radii, these waves are so distinct that they are a significant source of noise and vibration. In particular, vibrations affect the track surroundings and the track itself, as they cause other defects in the track structure. This dissertation deals with long-pitch corrugation, focusing on the monitoring of wave generation and development over time. The verification of the possibility to track the development of slip waves over time is the basis for possible future models predicting the development of defects. Numerous measurements of geometric parameters of the track and microgeometry of the railheads, specifically slip waves, have been carried out in the framework of the problem. Using RMS and peak-to-peak methods, the rate of development of defects over time and the relationship with other track parameters were evaluated. Based on the obtained development curves, intervals for further maintenance interventions were estimated. A part of the thesis focuses on the deficiency or excess of cant concerning the development of long-pitch corrugation.
Description
Citation
VALEHRACH, J. Rozvoj skluzových vln v obloucích malých poloměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO