HODNOCENÍ VYZTUŽENÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM

Abstract
Disertační práce je zaměřena na diagnostiku betonových konstrukcí po požáru a rozšiřuje znalosti a poznatky dle definovaných cílů prezentované práce. Díky provedeným požárním zkouškám velkorozměrových betonových panelů byl pro různé hladiny teplot odpovídající skutečnému požárnímu zatížení stanoven rozsáhlý soubor materiálových charakteristik. Závěrem byly definovány stěžejní kroky postupu doporučeného pro diagnostiku betonu po vystavení požáru s využitím destruktivních i nedestruktivních metod. Zkoumáno bylo i chování FRP výztuží za zvýšených teplot. S cílem stanovení vlivu vystavení požáru na vyztužené betonové konstrukce byl navržen a realizován experimentální program, při kterém betonové nosníky vyztužené ocelovou nebo kompozitní výztuží se skleněnými či uhlíkovými vlákny byly vystaveny experimentálně simulovanému požáru. Po ochlazení se podrobily ohybovému namáhání. Experimentální program byl dále doplněn o rozsáhlou numerickou studii. Na závěr tato práce poskytuje informace o dalším nezbytném směřování výzkumu v dané oblasti.
Doctoral thesis is focused on the assessment of concrete structures after fire exposure and extends the knowledge in view of the main aims of the research defined in the objectives of his work. Thanks to the performed fire tests of full-scale concrete specimens, material characteristics corresponding to actual fire load have been assessed for different temperature levels. Resulting from presented research, main steps of assessment procedure have been recommended for both destructive and non-destructive tests of concrete after exposure to fire. Furthermore, behaviour of FRP reinforcement at elevated temperatures have been investigated. Aiming to determine the effects of fire exposure on reinforced concrete structures, experimental program have been defined and performed, including concrete beams reinforced with either steel, or composite reinforcement with glass or carbon fibres and subjected to experimentally simulated fire load. After cooling, bending test have been executed. Above mentioned experimental program was further complemented by extensive numerical analysis. Finally, presented work provides guidelines regarding further investigations required in this field of research.
Description
Citation
ROZSYPALOVÁ, I. HODNOCENÍ VYZTUŽENÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO