Termodynamická stabilita ettringitu

Abstract
Předkládaná dizertační práce nabízí v teoretické části shrnutí dosavadních poznatků o portlandském cementu a o technologii jeho výroby. Dále informace o Fluidním popílku, AFt a AFm fázích a o shrnutí dosavadního stavu poznání termodynamické stability ettringitu. Praktická část je pak zaměřena na příprava ettringitu na bázi yeelimitového slínku, studium vlivu prostředí na termodynamickou stabilitu ettringitu a příprava ettringitu metodou přímé adice hydroxidu vápenatého a síranu hlinitého.
The theoretical part of this doctoral thesis summarizes the current knowledge of portland cement and its manufacturing technology, information of FBC ash, Aft phases, AFm phases and the current knowledge of thermodynamic stability of ettringite. The practical part of the doctoral thesis focuses on manufacturing of ettringite based on yeelimite clinker, studying the influence of environment on thermodynamic stability of ettringite and manufacturing of ettringite by direct addition of calcium hydroxide and aluminum sulfate.
Description
Citation
MAGRLA, R. Termodynamická stabilita ettringitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO