Optimalizace výstavby zelených střech

Abstract
Disertační práce se zabývá zmapováním současné situace při tvorbě souvrství plochých vegetačních střech. V práci je detailně popsána současná technologie výstavby zelených střech. Jsou zde také kapitoly věnované rozboru finanční a časové náročnosti výstavby zelených střech a určení pracovních normohodin pro výstavbu extenzivní zelené střechy. Dalším cílem této disertační práce je optimalizace stavebního procesu výstavby zelených extenzivních střech, které bylo docíleno pomocí vytvoření nového typu prefabrikovaného ekologického extenzivního panelu pro výstavbu zelených střech. Tento panel je stejně jako průběh jeho konstrukce v práci detailně popsán a následně porovnán s klasickým extenzivním souvrstvím z pohledu časové náročnosti výstavby, retence a technologickým postupem určeným pro výstavbu samotné zelené střechy.
The dissertation deals with mapping the current situation in the formation of layers of flat vegetation roofs. The work describes in detail the current technology of construction of green roofs. There are also chapters devoted to the analysis of the financial and time intensity of the construction of green roofs and the determination of working standard hours for the construction of an extensive green roof. Another goal of this dissertation is to optimize the construction process of construction of green extensive roofs, which was achieved by creating a new type of prefabricated ecological extensive panel for the construction of green roofs. This panel, as well as the course of its construction in the work is described in detail and then compared with the classic extensive layer in terms of construction time, retention and technological process designed for the construction of the green roof itself.
Description
Citation
HEJL, M. Optimalizace výstavby zelených střech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO