CHOVÁNÍ STYČNÉ SPÁRY MEZI BETONY RŮZNÉHO STÁŘÍ BEZ SMYKOVÉ VÝZTUŽE

Abstract
Disertační práce je zaměřená na chování spáry mezi betony různého stáří bez smykové výztuže. Pomocí experimentální i numerické analýzy byly zkoumány vybrané faktory ovlivňující únosnost spáry. Určovala se zejména drsnost povrchu a neměnnost různých parametrů drsnosti povrchu, vliv mechanických vlastností betonu nadbetonávky a vedlejších vlivů metod pro zdrsnění povrchů. Nejvhodnější parametry drsnosti byly vybrány na základě jejich celkové stability. Byla definována korelace mezi střední hloubkou textury povrchu a ostatními parametry. Výsledky experimentálního programu zaměřeného na stanovení výše uvedených vlivů na únosnost spáry beton-beton vedly k návrhu semi-kvantitativního návrhového přístupu a zavedení součinitele zdrsnění povrchu. Na základě rozsáhlého experimentálního programu byla formulována korelace mezi různými testy pro zjištění únosnosti spáry, včetně všech nejvýznamnějších výhod a nevýhod zahrnutých testů a charakterizace drsnosti a obálky únosnosti nopového povrchu.
Doctoral thesis focuses on behavior of the interface between two concrete layers cast at different times and without shear reinforcement. By means of both experimental and numerical analysis, some of the factors affecting interface strength have been assessed. Namely, surface roughness and suitability of different roughness parameters used for its characterization, effects of overlay mechanical properties and collateral effects of surface preparation methods. Also, different tests to assess interface strength have been investigated in detail and mutually compared. The most suitable roughness parameters have been chosen, based on its overall stability. Correlation between mean texture depth and other parameters have been defined. Results of the experimental program intended to further investigate abovementioned effects on interface strength, led to proposition of extended semi quantitative design approach and introduction of coefficient of surface preparation. Based on the extensive experimental program, correlation between different test setups, including its main advantages and disadvantages, has been presented, together with roughness characterization and failure envelope of the dimpled interface.
Description
Citation
ČAIROVIČ, D. CHOVÁNÍ STYČNÉ SPÁRY MEZI BETONY RŮZNÉHO STÁŘÍ BEZ SMYKOVÉ VÝZTUŽE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO