Přestup hmoty při desorpci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj a optimalizaci zařízení pro desorpci amoniaku z kapalných organických zbytků, vznikajících činností bioplynové stanice. Amoniak se v odpadních produktech bioplynové stanice vyskytuje ve vysoké koncentraci, která omezuje jejich následné využití pro fertilizaci půdy v zemědělském průmyslu. Hlavním cílem práce je nalezení optimálních podmínek pro dosažení požadované účinnosti odstranění amoniakálního dusíku z kapalného digestátu. K tomuto účelu byla využita dvě poloprovozní zařízení, prostřednictvím kterých byly zkoumány optimální podmínky pro desorpci amoniaku s jeho následnou absorpcí do kyselého roztoku. Jedním testovaným zařízením je kontaktorová stěna s polymerními dutými vlákny. Dalším je stripovací zařízení, na kterém byly provedeny pilotní experimenty a nyní zařízení prochází procesem optimalizace. Stanovení transferovaného amoniakálního dusíku v absorpčním roztoku kyseliny bylo provedeno pomocí UV-VIS spektrometrie. Byla prokázána vhodnost obou zařízení pro dosažení požadované účinnosti desorpce amoniaku. Dále byl prozkoumán průběh experimentů při různých podmínkách. Díky zjištěným výsledkům, uvedeným v experimentální části této diplomové práce, budou zařízení optimalizována a převedena do plného provozu bioplynové stanice.
This master thesis deals with development and optimalization of apparatus for ammonia desorption from liquid organic wastes, generated by biogas plant. There is a high ammonia concentration in biogas plant waste products. That limits its application as a fertilizer in an agriculture. The main aim of this theses is finding optimal conditions to reach required efficacy of removing ammonia nitrogen from a liquid digestate. For this purpose, two pilot plant devices were used, and optimal conditions for ammonia desorption with its subsequent absorption by acid solution were investigated. One of the tested devices is a membrane contactor with polymeric hollow fibers. The second is a stripping device, which was used for measuring the pilot scale experiments. At the time of writing of this thesis, the device is subjected to a process of optimalization. The transferred ammonia nitrogen absorbed in acid solution was analyzed by UV-VIS spectrometry. The suitability of both devices for the required ammonia desorption efficiency has been demonstrated. Furthermore, the kinetic curve of the experiment was investigated under different conditions. The optimalization of devices will take place according to the results obtained in the experimental part of this thesis. The optimized devices will be placed in biogas plant full operation.
Description
Citation
LINDOVSKÝ, J. Přestup hmoty při desorpci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-05-30
Defence
Obhajoba diplomové práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Taraba: Jak docházelo ke kontaktu fugátu s adsorbující kapalinou? Co by se stalo, kdyby vlákna byla hydrofilní? Vysvětlete rovnováhu NH3 a NH4+ v roztoku. Dzik: Jakou viskozitu má zpracovávaný fugát? Kozáková: Jak vznikaly póry v PP vláknech?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO