Stanovení mykotoxinů v komerčních pivech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Mykotoxiny jsou sekundární metabolity mikroskopických vláknitých mikromycet, které jsou schopné napadat obiloviny. Používáním kontaminovaných surovin může dojít k přenosu mykotoxinů do finálního produktu, jako je pivo. Diplomová práce se zabývá stanovením mykotoxinů v pivech. V teoretické části této práce jsou popsány vybrané mykotoxiny, jejich výskyt, toxické vlastnosti a legislativní limity dané Evropskou unii. Teoretická část se také věnuje popisu výroby piva a možnostech stanovení mykotoxinů. V teoretické části jsou také popsány metody pro statistické zpracování dat. Experimentální část práce popisuje validaci metody pro stanovení mykotoxinů v pivech. V této části je také popsána optimalizace extrakce mykotoxinů pomocí komerčně dostupné imunoafinitní kolonky 11+Myco MS-PREP®. Jsou zde uvedeny podmínky pro stanovení mykotoxinů na přístroji UPLC-MS/MS. Pro validaci byly určeny parametry linearita, přesnost, správnost, LOD a LOQ. Tato část obsahuje popis vzorků piv použitých pro stanovení mykotoxinů. Cílem diplomové práce bylo optimalizovat a validovat analytickou metodu pro stanovení mykotoxinů v pivech. Z validačních parametrů bylo zjištěno, že tato metoda je vhodná pro zamýšlený účel, jmenovitě pro mykotoxiny aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2, fumonisin B1, fumonisin B2, fumonisin B3, ochratoxin A, ochratoxin B, zearalenon, -zearalenol, -zearalenol, -zearalanol, -zearalanol, deoxynivalenol, 3-acetyldeoxynivalenol, T-2 a HT-2. Výtěžnosti metody pro stanovení se pohybovali od 72,2 % do 100,0 %. Validovaná metoda byla využita pro stanovení výše uvedených mykotoxinů celkem v 89 pivech. Z celkového počtu piv bylo 37 vyrobeno v České republice a 52 v jiných evropských zemích. Mykotoxiny deoxynivalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin byly stanoveny ve všech vzorcích piva. Mezi často vyskytující se mykotoxiny patřily fumonisin B1, -zearalenol, ochratoxin A a 3-acetyldeoxynivalenol. Mykotoxiny aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, fumonisin B2, fumonisin B3, zearalenon a ochratoxin B byly identifikovány v méně než 50 % vzorků. Mykotoxiny aflatoxin G2, -zearalenol, -zearalanol a -zearalanol nebyly stanoveny v žádném analyzovaném vzorku. Výsledky měření byly podrobeny zpracovány s využitím pokročilých statistických metod jako je shluková analýza,analýza hlavních komponent a korelační analýza pro vybrané mykotoxiny aflatoxin B1, fumonisiny, ochratoxin A, -zearalenol, deoxynivalenol, 3-acetlydeoxynivalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin. Výsledky měření byly také porovnány s publikovanými studiemi.
Mycotoxins are secondary metabolites of microscopic fibrous micromycetes that are able to infect cereals. The use of contaminated materials can lead to transfer of mycotoxins into the final product, such as beer. The master’s thesis deals with the determination of mycotoxins in beers. The theoretical part of this thesis describes selected mycotoxins, their occurrence, toxic properties and legislative limits of the European Union. The theoretical part also deals with the description of beer production and the possibilities of mycotoxin determination. The theoretical part also describes the statistical methods used for data processing. The experimental part of this work describes the validation of the method for determination of mycotoxins in beers. This section also describes the optimization of mycotoxin extraction using a commercially available 11+Myco MS-PREP® immunoaffinity column. The conditions for the determination of mycotoxins on UPLC-MS/MS are given in this thesis. The validation parameters such as linearity, accuracy, precision, LOD and LOQ were determined. This section contains a description of beer samples used for the determination of mycotoxins. The goal of the thesis was to optimize and validate the method for determination of mycotoxins in beers. From the validation parameters, it was found that this method is suitable for its intended purpose, namely for mycotoxins aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2, fumonisin B1, fumonisin B2, fumonisin B3, ochratoxin A, ochratoxin B, zearalenone, -zearalenol, -zearalenol, -zearalanol, -zearalanol, deoxynivalenol, 3-acetyldeoxynivalenol, T-2 toxin and HT-2 toxin. The recoveries of this method ranged from 72,2 % to 100,0 %. The validated method was used for determination of above-mentioned mycotoxins in 89 beers. Of the total number of beers, 37 were produced in the Czech Republic and 52 in other European countries. Mycotoxins deoxynivalenol, T-2 toxin and HT-2 toxin were found in all beer samples. Common mycotoxins included fumonisin B1, ochratoxin A, -zearalenol and 3-acetyldeoxynivalenol. The mycotoxins aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, fumonisin B2, fumonisin B3, zearalenone and ochratoxin B were identified in less than 50 % of the samples. Mycotoxins aflatoxin G2, -zearalenol, -zearalanol and -zearalanol were not determined in any tested samples. The results of the analysis were subjected to statistical processing where the concentrations determined in Czech and European beers were compared. Principal component analysis and correlation analysis were created for aflatoxin B1, fumonisins, ochratoxin A, -zearalenol, deoxynivalenol, 3-acetlydeoxynivalenol, T-2 toxin and HT-2 toxin. The results of the analysis were compared with published studies.
Description
Citation
MARTINÍK, J. Stanovení mykotoxinů v komerčních pivech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-27
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Objasněte pojem synergický efekt mykotoxinů. Stanovovali jste mykotoxiny u komerčních vzorků? Jaké metody jste používali? Byly tyto analytické metody validovány? Který z testovaných mykotoxinů je nejnebezpečnější? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. V práci používáte statistické zpracování hlavních komponent, které není úplně přehledné, můžete objasnit získaná data? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomant prokázal nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO