Funkční technické materiály modifikované ligninem z vinařského odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V tejto diplomovej práci bola skúmaná možnosť prípravy kompozitov epoxidovej živice s lignínom izolovaným z hroznových šupiek. Motiváciou práce bola možnosť znížiť objem bisfenolu A, ktorý sa dnes využíva pre syntézu väčšiny epoxidových živíc a ide o hlavný polutant životného prostredia. Kompozity boli pripravené zmiešaním komerčne dostupného diglycidyletheru bisfenolu A (DGEBA) so vzorkami lignínu. Na izoláciu lignínu bola využitá metóda rozvlákňovania v hydrotermálnom autokláve pomocou hydroxidu sodného. U vzorky hroznových šupiek bol stanovený obsah redukujúcich cukrov, lignínu a mastných kyselín a bolo zistené zloženie pomocou Fourierovej transformačnej infračervenej spektroskopie (FT-IR). Chemické a termálne vlastnosti izolovaného sóda lignínu boli porovnané s komerčným Kraft lignínom a boli analyzované pomocou elementárnej analýzy, FT-IR, termogravimetrickej analýzy a stanovením obsahu popola. Epoxidovaný lignín bol pripravený troma metódami, ktoré boli porovnané na základe výťažnosti, epoxidového ekvivalentu a FT-IR. Pre prípravu kompozitov boli vybrané vzorky nemodifikovaného sóda lignínu a vzorky sóda lignínu a Kraft lignínu epoxidovaného v roztoku hydroxidu tetrabutylfosfónia. Prevedené experimenty ukázali, že izolovaný sóda lignín nebol vhodný na aditiváciu epoxidových živíc na rozdiel od Kraft lignínu. U pripravených kompozitov s homogénnou štruktúrou boli analyzované termálne a viskoelastické vlastnosti. Bolo zistené, že epoxid s pridaným epoxidovaným Kraft lignínom vykazoval nižšiu tuhosť materiálu a teplota skelného prechodu bola výrazne posunutá do nižších teplôt.
In this thesis, the possibility of producing composites of epoxy resin and lignin isolated from grape skins was examined. The motivation was to reduce the amount of bisphenol A, which is nowadays used to produce most of the epoxy resins and is the main environmental pollutant. The composites were prepared by mixing commercial bisphenol A diglycidylether (DGEBA) with lignin samples. In this work, the sodium hydroxide pulping method in a hydrothermal autoclave was used to isolate lignin. The content of reducing sugars, lignin, and fatty acids in the sample of grape skins was determined and the chemical composition was determined by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). The chemical and thermal properties of isolated soda lignin were compared with commercial Kraft lignin and analyzed by elemental analysis, FT-IR, thermogravimetric analysis, and ash content determination. Epoxidized lignin was prepared by three methods, which were compared based on yield, epoxide equivalent, and chemical composition. Samples of unmodified soda lignin and epoxidized soda and Kraft lignins were selected for the preparation of epoxy composites. Experiments have shown that isolated soda lignin was not suitable for the addition to epoxy resins, unlike Kraft lignin. Thermal and viscoelastic properties of the prepared composites with a homogeneous structure were analyzed. It was found that the epoxy composites with added epoxidized Kraft lignin showed lower material stiffness and the glass transition temperature was significantly shifted to lower temperatures.
Description
Citation
CHOVANEC, M. Funkční technické materiály modifikované ligninem z vinařského odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-27
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. V práci uvádíte metodu DMA, o jakou metodu se jedná a co je jejím principem? Proč míříte zrovna na epoxidové pryskyřice, jedná se především o využití odpadních substrátu? K čemu lze použít vyizolovaný lignin? doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Jaká musí být čistota a množství vzorku pro měření metodou FTIR? Student výborně odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomant prokázal nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO