OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
V diplomové práci navrhuji novou budovu pro Vědeckou knihovnu v Olomouci. Tato knihovna je velikostí fondu třetí největší knihovnou svého druhu v České republice, nicméně plochou na čtenáře patří mezi ty nejmenší a provoz má v současnosti rozdělen do tří budov. Cílem této práce je navrhnout knihovnu komplexní, přístupnou a otevřenou. Stavbu, která sdruží všechny stávající provozy a nabídne prostory ke studiu, práci, k osobnímu rozvoji i společenské interakci, stejně jako kvalitní pracovní prostředí pro zaměstnance. Knihovnu umisťuji na významné území na třídě Svobody, kde se na jedné parcele střetává památková rezervace s blokovou zástavbou Camillo Sitteho a dvěma parky. Navrženou zástavbou doplňuji stávající kompaktní strukturu, vytvářím novou bránu do města a propojuji parky. Budovu knihovny tvoří tři části - veřejnost, zaměstnanci a knihy. Knihy jako stabilní prvek umisťuji ve formě depozitáře na severozápadní hranu parcely, v ulici Aksamitova tak vytvářím pevnou uliční čáru. Plochy pro veřejnost a zaměstnance naopak orientuji směrem k parku a k městské třídě. Fasády jsou převážně prosklené stíněné panely tahokovu. Navržená budova je tak transparentní a kolemjdoucímu nabízí pohled do útrob ať už knihovny či robotického depozitáře.
The diploma thesis aims to project a new building for Olomouc Research Library. This library is the third largest library of its kind in Czech republic, however according to the area for the readers, it's one of the smallests and it's currently divided into three separate buildings. The aim of this project is to design a complex, open and easily accessible library. A building, that will connect all the existing operation and will offer spaces to studying, work, personal development or social interactions, as quality work environment for the employees. The library is located in an important area on tř. Svobody, where the historic centre meets with blocks from Camillo Sitte and two parks. The proposed volume complements the existing compact structure, creates a new gateway to the city and connects the two parks. The building itself consists of three parts - the public, the stuff and the books. Being a stable element, the books are placed in the form of a depository on the northwesten edge of the plot to Aksamitova street. The areas for the public and the employees are oriented towards the park and the city street. The facades are mostly glazed shielded by expanded metal panels. The designed building is transparent and offers the passers-by a view into the bowels of either the library or the robotic depository.
Description
Citation
CIMROVÁ, Z. OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen) Ing. arch. Petr Mičola (člen) Ing. Petr Lenoch (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci před komisí Studentka reagovala na otázky oponenta a vedoucího práce Diskuze nad charakterem současné knihovny Diskuze nad provozem knihovny a její kapacitou Diskuze nad kompozicí hmot knihovny Diskuze na urbanistickým řešením Diskuze nad řešením zeleně a hospodařením se zelenými plochami Studentka svou diplomovou práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO