Brno žije na Veveří

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá zpracováním urbanistické studie, která se rozprostírá v území mezi ulicemi Žižkova, Šumavská, Kounicova a Nerudova. Důraz je pak kladen na ulici Veveří, která postrádá městský charakter. Ústřední prostor pro návrh je často spojován s pojmem Akademické náměstí. Toto místo, kterému dominují „Brněnská trojčata“, je dnes definováno nevzhlednou plochou pro parkování, sběrným dvorem a travnatým předprostorem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Cílem návrhu je vytvořit z ulice Veveří plnohodnotnou atraktivní městskou třídu, doplnit nesourodou strukturu místa vhodnými objemy budov s novými funkcemi a provozy, a navrhnout patřičné úpravy nově vzniklých veřejných prostor. Práce taktéž obsahuje architektonické řešení jednoho z nově navržených objektů.
The diploma thesis deals with the preparation of an urban study, which extends in the area between Žižkova, Šumavská, Kounicova and Nerudova streets. Emphasis is then placed on Veveří Street, which lacks most of urban character. The central territory for this design is often associated with the term Akademické náměstí. This place, dominated by the "Brněnská trojčata", is now defined by an unsightly parking area, a collection yard and a grassy forecourt of the Faculty of Law of Masaryk University. The aim of the design is to make Veveří Street a full-fledged attractive urban avenue, to complement the disparate structure of the place with appropriate volumes with new functions and facilities, and to design appropriate modifications to the newly created public spaces. The work also includes an architectural design of one of the newly designed buildings.
Description
Citation
TYMOVÁ, R. Brno žije na Veveří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. arch. Pavel Bainar (člen) Ing. arch. Jiří Knesl (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka prezentovala svou diplomovou práci. Následně reagovala na témata a dotazy vzešlé z posudků. Diskuse probíhala na téma výškového uspořádání navržených objektů. Následující dotazy byly k využití střešních konstrukcí, schodišťovým komunikacím a tvarovému řešení nárožního objektu. Studentka obecně reagovala na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO