Brno žije na Veveří

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout nové urbanistické úpravy kolem městské třídy Veveří v úseku od Konečného náměstí po ulici Mučednickou a navrhnout polyfunkční komplex, který pomůže prostorově vymezit tuto městskou třídu. V této práci se zaměřuji právě na zmíněný polyfunkční objekt jako na jeden fragment městské části Veveří. Dále zde jasněji vymezuji předprostor Právnické fakulty MU a zeleným uličním koridorem propojuji Bjornsonův park s navrhovaným polyfunkčním objektem. Doplněním nových funkcí do zmíněného podvyužitého centra se toto místo stává více atraktivním a je využit jeho potenciál k vytvoření nového společenského života. Zejména zde vznikne prostor pro obchody a služby, stejně jako nové možnosti bydlení a pracovní příležitosti pro obyvatele Brna.
The aim of this diploma thesis is to design new urban planning around the Veveří city street in the section from Konečné náměstí to Mučednická street and to design a multifunctional complex that will help to spatially define this city main street. In this work I focus on the mentioned multifunctional building as one fragment of the Veveří district. Furthermore, I more clearly define the before-space of the MU Faculty of Law and connects Bjornson Park with the proposed multifunctional building through a green street corridor. By adding new functions to the mentioned under-used center, this place becomes more attractive and its potential is used to create a new social life. In particular, there will be space for shops and services, as well as new housing and job opportunities for the people of Brno.
Description
Citation
PELKA, F. Brno žije na Veveří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. arch. Pavel Bainar (člen) Ing. arch. Jiří Knesl (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)
Date of acceptance
Defence
Student prezentoval svou diplomovou práci. Následně reagoval na témata a dotazy vzešlé z posudků. Diskuse probíhala na téma technologického řešení ve vztahu k velikosti instalačních jader. Následující dotazy byly k hmotovému rozdělení navrženého objektu, předprostoru Právnické fakulty MU, materiálovému řešení navržených objektů a k provozním vazbám v území pod gymnáziem M.L. Student obecně reagoval na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO