Jak budeme společně bydlet?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce bylo navrhnout řešení zástavby na území v současné době zanedbalého a nekultivovaného areálu bývalého šlapanického cukrovaru rozkládajícího se mezi ulicemi Nádražní a Dlouhá nedaleko centra tohoto menšího města. Návrh urbanismu místa vychází z předdiplomního projektu. Celé území je pojato jako co nejvíce prostupné, a to především pro pěší. Automobilová doprava je zpomalována nepřímým průběhem cest, které se linou areálem, jenž je celý koncipován jako obytná zóna. Důraz je tak kladen na maximální přívětivost místa, příjemné měřítko budov volně rozmístěných po celém území, které je samo o sobě jedním velkým parkem sloužícím jako prostor k setkávání. Respekt k existenci přírody, jakožto důležité a neopomenutelné složky nacházející se všude kolem nás, umocňuje napojení areálu na protékající Říčku podél východní hranice pozemku. Samotný návrh jsem se snažila pojmout jako co nejvíce prospěšný nejen pro lidské bytosti, ale také pro zvířectvo a přírodu jako takovou, které by měl být dopřán dostatečný prostor a respekt. Právě snaha o propojení přírody a lidí provází celý návrh, ve kterém je myšleno nejen na možnou variabilitu objektů dle aktuálních potřeb, ekologickou, ekonomickou, snadnou a rychlou výstavbu, ale především na naučení se zacházet se zdroji energie i potravy, vážit si jejich ceny a znát koloběh, který za jejich získáváním stojí.
The aim of the thesis is to propose a solution for build-up area on a land in a currently neglected and uncultivated precint of a former sugar refinery of Šlapanice, extending between the streets Nádražní and Dlouhá near the centre of this smaller town. The design of urbanism of the place comes from the prethesis project. The whole land is approached as most penetrable, and above all for walkers. Automobile transport is slowed down by the indirect course of roads, which emanate through the precint, that, as a whole, is conceived as living zone. Thus, emphasis is placed on on amiability of the place, pleasant scale of buildings freely distributed on a whole land, which per se is a large park serving as a space for meeting. Respect towards to existence of nature, as an important and unavoidable constituent all around us, is intensified by the line-up of the precint to passing river Říčka along the east border of the estate. I have tried to approach the desing itself as a most beneficial not only fur human beings, but also for the animals and nature per se, which deserve a sufficient space and respect. It is the effort and connection of the nature and people, which accompanies the whole design, in which not only the variability of objects as currently needed, ecological, economical, readily and fast construction are intended, but above all to learn to handle energy and food sources, to value their price and to know the cycle, which stands behind their obtaining.
Description
Citation
SOCHORKOVÁ, T. Jak budeme společně bydlet? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (předseda) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radim Horák (člen) Ing. arch. Petr Buryška (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)
Date of acceptance
Defence
- Studentka odprezentovala svou bakalářskou práci - Studentka byla požádána o urychlení prezentace - Byly přečteny posudky vedoucího práce, oponenta a byla požádání o zodpovězení otázek k obhajobě: hmotové rozvržení objektu - Proběhla diskuze s tématem: provozní řešení, aspekt bydlení, technologické řešení, konstrukční řešení - Práce byla úspěšně obhájena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO