Kampus + univerzitní knihovna v Nitře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zaobírá návrhem univerzitní knihovny ve městě Nitra na Slovensku. Hlavním bodem při vytváření knihovny je jak správně navrhnout tuto knihovnu vzhledem k okolnostem v okolí jako je dominanta národní památky Slovenské Polnohospodářské Univerzity navržená architektem Vladimírem Dědečkem. Druhou dominantou místa jsou výhledy na Zobor. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, ve kterém došlo k návrhu celého nového kampusu. Tento návrh vymezil místo, kde se nachází nová univerzitní knihovna. Forma vychází z prostorové kompozice [cardo, decumanus] Vladimíra Dědečka, kterou dodržují všechny sousedící budovy. Hmota knihovny se snaží na sebe neupozorňovat, proto se její značná část nachází pod zemí. Dalším důležitým bodem při návrhu je silniční doprava, která rozděluje univerzity. Tento jev se při návrhu zohledňuje a vzniká tak další průchod pod touto cestou, která univerzity spojuje. Knihovna zabírá značnou část plochy a proto se snaží zabranou část vrátit pomocí zelených pochůzích střech, kdy vytváří další prostor pro výhledy a průhledy. Kromě toho návrh pracuje také se silniční dopravou, která vede nad střechou knihovny. Celkově se návrh snaží ukázat, jak by mohly vypadat univerzitní knihovny, kdy to není jen o knihách a studijních místech, ale také o setkávání, debatách a poslouchání.
The diploma thesis deals with the design of a university library in the city of Nitra in Slovakia. The main point in creating the library is how to properly design this library given the circumstances in the area, such as the dominant feature of the national monument of the Slovak University of Agriculture designed by architect Vladimír Dědeček. The second dominant feature of the place is the views of Zobor. The diploma thesis follows up on the undergraduate project, in which the entire new campus was designed. This proposal defined the location of the new university library. The form is based on the spatial composition [cardo, decumanus] of Vladimír Dědeček, which is observed by all neighboring buildings. The mass of the library tries not to draw attention to itself, so a large part of it is located underground. Another important point in the design is road transport, which divides universities. This phenomenon is taken into account in the design and thus creates another passage under this path, which connects the universities. The library occupies a large part of the area and therefore tries to return the occupied part with the help of green walkable roofs, which creates additional space for views and vistas. In addition, the proposal also works with road transport, which runs over the roof of the library. Overall, the proposal seeks to show what university libraries might look like, where it's not just about books and study places, but also about meetings, debates and listening.
Description
Citation
ŠMÍDOVÁ, A. Kampus + univerzitní knihovna v Nitře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Hirnšál (člen) Ing. arch. Petra Kopečková (člen) Ing. arch. Peter Mezei (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Odborná rozprava se týkala témat: zachování pohledové kompoziční osy stávajícího urbanismu; celková velikost knihovny; umístění archivů a atrií v blízkosti komunikace; blízkost řeky; celková koncepce a konflikt silnice a knihovny; nepřesvědčivé konstrukční řešení; otázka stínění a zajištění stabilního vnitřního klimatu. Studentka se zapojovala do rozpravy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO