From sea to summit

Abstract
Ve své diplomové práci se skrze instalaci ze série hliněných reprobeden pokouším o zprostředkování divných pocitů, jež jsou inherentně spjaty s post-antropocentrickým, ekologickým uvažováním meziobjektové koexistence. Z teoretické oblasti se asi nejmarkantněji opírám o Fisherův koncept podivna (weird) a Mortonův koncept temné ekologie (dark ecology), v nichž jsem našel až překvapivě trefnou artikulaci vlastních pocitů, a zároveň inspiraci pro další uvažování a představivost. Opěrnými body v jinak těžce definovatelném směřování tvorby mi jsou roviny stírání hranic, pomíjivosti a intimního kontaktu s jinakostí.
In my thesis I try to convey strange feelings that are inherently connected with post-anthropocentric, ecological thinking of inter-object coexistence, through an installation of a series of clay speakers. From a theoretical point of view, I rely upon Fisher's conception of weird and Morton's conception of dark ecology, in which I found a surprisingly apt articulation of my own feelings, as well as inspiration for further thinking and imagination. The main points in the otherwise difficult to define direction of my work are the planes of blurring borders, ephemerality of experience and intimate contact with otherness.
Description
Citation
STANICZEK, J. From sea to summit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (předseda) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Martin Žák (člen) BcA. Ondřej Merta (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Martina Drozd Smutná (člen) Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba začíná představením diplomové práce – instalace „soundsystému“ tvořeného zvukovými sochami tvořenými kovovým pletivem, hlínou a reproduktory, umístěného v prostoru hudebního klubu. V prezentaci se autor soustředí na zasazení diplomové práce do kontextu současné teorie, mj. ji vztahuje k hyperobjektům Timothy Mortona. Následně jsou přečteny posudky a z otázek, které v nich zaznívají, je ve větší míře následně diskutována ta, co dnes vlastně reprezentuje klub a zde to dnes ještě může být místo pro radikální sebevyjádření. V rozpravě jsou diskutovány otázky umístění instalace, sebedestruktivního charakteru díla a možností jeho dalšího života mimo konkrétní prostor. J. Staniczek na otázky věcně odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO