Kouzlo nevyřčeného slibu

Abstract
Kouzlo nevyřčeného slibu reflektuje nedostatečnou prezentaci, kritický přístup a náhled k psychosomatickým problémům v uměleckém provozu a společnosti stojící na základech kapitalistického ekonomického systému. Dotýká se problematiky zneužití moci v nehierarchickém vztahu institucionálního prostředí uměleckého vzdělávání, ale také na osobní úrovni. Zaznamenává postupný návrat k naslouchání svému tělu a chronologicky odkrývá události, které měly přímý vliv na jeho narušený stav. Do jaké míry a jakým způsobem tělesná schránka zrcadlí traumata, emocionální prožitky a strachy? Skrze videoesej, prvky poetického vyprávění a textilní objekty práce otevírá hluboce citlivý námět reflektující mechanické procesy těla. Objevují se zde také přesahy k prvkům celostní medicíny a léčitelství.
The Spell Of The Unspoken Promise reflects a lack of presentation, a critical approach and insight into psychosomatic problems in the art education and society based on a capitalist economic system. It touches the issue of abuse of power in the non-hierarchical relationship in the institutional environment of art education, but also on a personal level. It records a gradual return to listening to own body and chronologically reveals events that had a direct effect on its impaired condition. To what extent and in what way does the body box reflects traumas, emotional experiences and fears? Through video essay, elements of poetic narration and textile objects, the work opens up a deeply sensitive subject reflecting the mechanical processes of the body. There are also overlaps with elements of holistic medicine and healing.
Description
Citation
VINKLÁRKOVÁ, T. Kouzlo nevyřčeného slibu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (předseda) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Martin Žák (člen) BcA. Ondřej Merta (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Martina Drozd Smutná (člen) Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová (člen)
Date of acceptance
2022-05-18
Defence
Obhajoba, která je zahájena prezentací diplomové práce (videoinstalace), se odehrává v prostorách Galerie mladých, kde je dílo zařazeno do výstavního programu. Po přehrání krátkého filmu T. Vinklárková přibližuje některé technické aspekty jeho produkce a některá věcná, formální rozhodnutí. Její prezentace je konzistentní, dobře vyargumentovaná. Následují posudky vedoucí a oponentky, oba velmi pozitivní a akcentující inovativní a silný přístup k institucionální kritice. Jedna z otázek se týká kritiky kapitalismu zmíněné v obou posudcích – studentka přesvědčivě a věcně odpovídá. V další diskuzi jsou pak tematizovány formální aspekty práce (adaptace emo-romantické estetiky) a její kolaborativní charakter.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO