Rádio

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Cílem této práce je vytvořit rádio na FaVU, začít tím budovat prostor pro sdílení audio obsahu napříč fakultou. Rádio vytváří prostor možného sdílení a spolupráce. Důležitou se v tomto ohledu stává činnost vytváření obsahu, při které se setká kolektiv lidí. Rádio také zachytává zvukový obraz FaVU skrze neustále rostoucí a nikdy neukončený archiv hudby tvořené současnými i bývalými členy akademické obce. Důležitým bodem vývoje práce byla akce a vysílání Neambiciózní ateliér tematizující domovský Ateliér Environmentu. Neambiciózní ateliér vycházel z vlastního výzkumu ateliéru a dotýkal se otázek charakteru ateliéru a jeho proměn, podob ambicí. V inspiraci principem akce Neambiciózní ateliér bude diplomová práce Rádio prezentována v rámci obhajoby 16. 5. 2022 akcí (Ne)ambiciózní rádio.
The goal of this work is to create a radio station at FFA and to start with building space for sharing audio across faculty. Radio creates a space of possible sharing and collaboration. The activity of content creation, where a collective of people come together, becomes important in this regard. Radio also captures the audio image of FFA through an ever-growing and never-ending archive of music created by current and former members of the academic community. An important point in the development of the work has been the event and broadcast of the Unambitious Studio which dwelled into Environment studio. The Unambitious Studio was based on the author's own research and addresed questions of the nature of the studio and its transformations, forms of ambition. Inspired by the principle of the Unambitious Studio event, the thesis Radio will be presented in the defence on 16 May 2022 with the (Un)ambitious Radio event. Inspired by the principle of this action there will be action (Un)ambitious radio as presentation of master's thesis Radio.
Description
Citation
MATYÁŠOVÁ, H. Rádio [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (předseda) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Lenka Veselá (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) MgA. Jiří Skála (člen) Mgr. Michal Novotný, Ph.D. (člen) MgA. Josef Bolf (člen) Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Nejdřív přečetla posudek vedoucí diplomové práce Barbora Klímová a poté přečetl posudek oponenta (Romana Štětiny) Matěj Smetana. Vedoucí diplomové práce, ani oponent neměli otázky. Poté se komise přesunula do audiostudia, kde probíhal stream rádia, ve kterém byla odprezentována obhajoba diplomové práce diplomantky. Rádio bylo prezentováno jako dočasná autonomní zóna, která „když sejde z očí“ jako by zaniklo, ale po čase se znovuobjeví. Do probíhající diskuse rádiového týmu byla přizvána komise, kde po výzvě předsedající komise, diplomantka doplnila svou prezentaci a zodpověděla na dotazy komise. Dotazy se týkaly například budoucnosti rádia. Člen komise Tomáš Ruller se zeptal na formát práce a na to, co je pro diplomantku nejdůležitější a pak otázku zkonkretizoval na otázku toho, co je v případě prezentované diplomové práce artefaktem. Diplomantka odpověděla, že „tělo rádia včetně webové prezentace, archiv rádia, lidi, kteří se zapojili do projektu a všechny diskuse“. Na otázku, co naopak součástí není, diplomantka odpověděla, že součástí a potenciální budoucností může být všechno. Co ale součástí zatím není, jsou situace mimo FaVU. Na otázky Lenky Veselé, jestli diplomantka nezvažuje pokračovat ve „výzkumu rádiem“ (ve smyslu „péče a služby uvnitř komunity“) v rámci doktorského studia, diplomantka odpověděla, že v budoucnosti to možnost je, v této chvíli ale ne. Komise pak vyzdvihla pojem „komunita“ a jeho důležitost v rámci projektu. Na otázku, co se diplomantce povedlo/potvrdilo, odpověděla, že „pomalost“ a „archiv“ jako „nosná část s budoucností“. Komise byla kritická vůči prezentaci práce, která dostatečně nepřiblížila její rozsah. Vznik rádia považuje komise za pozitivní počin.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO