Analýza látek s negativními účinky na zdraví člověka vyskytujících se v rtěnkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce se zabývá stanovením obsahu rizikových prvků a parabenů v rtěnkách a posouzením případných negativních vlivů na zdraví člověka spojených s používáním rtěnek. Parabeny byly analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detekcí na diodovém poli (HPLC-DAD). Hliník, kadmium a olovo byly analyzovány na hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Obsah rtuti byl stanoven pomocí atomového absorpčního spektrometru s UV detektorem (AAS-UV). Pro analýzu bylo vybráno celkem 36 vzorků rtěnek od 22 kosmetických značek, s pořizovací cenou v rozmezí 50 – 1500 Kč. Na základě naměřených koncentrací kovů byly vypočteny hazardní kvocienty (HQ) pro jednotlivé kovy a také celkový hazardní index (HI) pro sumu všech kovů. Koncentrace kovů ve rtěnkách byly dále zpracovány pomocí Kruskall-Wallisovy Anovy pro rozdělení vzorků dle cenových kategorií. Souvislost mezi obsahem jednotlivých kovů a pořizovací cenou nebyla prokázána. Dále byl na těchto datech proveden Kolmogorův-Smirnovův test pro porovnání skupin s veganským a ne veganským složením. Jako statisticky významný se pro toto rozdělení projevil obsah hliníku, který byl ve veganské kosmetice cca 2,5x nižší. Parabeny byly detekovány v minimálním počtu zkoumaných rtěnek, v některých případech však informace o obsahu parabenů chyběla na obalu výrobku.
The diploma thesis deals with the determination of the content of risk elements and parabens in lipsticks and the assessment of possible negative effects on human health associated with the use of lipsticks. Parabens were analyzed by high performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD). Aluminum, cadmium and lead were analyzed on an inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS). The mercury content was determined using an atomic absorption spectrometer with an UV detector (AAS-UV). A total of 36 lipstick samples from 22 cosmetic brands were selected for analysis, with a savings price in the range of CZK 50–1500. Based on the measured metal concentrations, the hazard quotients (HQ) for individual metals as well as the total hazard index (HI) for the sum of all metals were calculated. Metal concentrations in lipsticks were further processed using Kruskall-Wallis Anova to divide samples according to price categories. The relationship between the content of individual metals and the purchase price has not been proven. Furthermore, a Kolmogór-Smirnov test was performed on these data to compare groups with vegan and not vegan composition. The content of aluminum, which was about 2.5 times lower in vegan cosmetics, proved to be statistically significant for this distribution. Parabens were detected in the minimum number of lipsticks examined, but in some cases information on the content of parabens was missing on the product packaging.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, K. Analýza látek s negativními účinky na zdraví člověka vyskytujících se v rtěnkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-26
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Existuje souvislost mezi množstvím ingrediencí použitých v rtěnce a její cenou? V soupisu ingrediencí k dané rtěnce udává výrobce pouze složení nebo i množství daných látek? Co jsou to veganské rtěnky? Měli použité rtěnky podobnou pigmentaci? Pro stabilitu rtěnky jsou vhodnější rtěnky s povoleným množství parabenu nebo rtěnky bez přítomnosti parabenu? Jak jste v rámci experimentální práce stanovovali jednu dávku použití rtěnky? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kde jste získala soupis složení daných výrobků? Který kontrolní orgán má na starosti kontrolu kosmetických produktů? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Zkoušeli jste v rámci experimentální práce, jaké je množství rtěnky při jednom nánosu? prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. Proč jste v práci stanovovali právě hliník? Jaké byly země původu vybraných rtěnek? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO