Studium vlivu nanočástic na vlastnosti vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá studiem vlivu platinových nanočástic o velikosti 3 nm na vlastnosti vody v porézním systému. Jako porézní systém byl použit SiO2 s definovanou velikostí póru, který může simulovat minerální složku půdy. Teoretická část se věnuje vlastnostem volné i porézní vody a vlivu nanočástic na životní prostředí. V experimentální části jsou pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) zkoumány vlastnosti volné vody, vody v porézním systému a ovlivnění těchto systémů přítomností platinových nanočástic. Sledovanými procesy byly průběhy tání, tuhnutí a vypařování a odvozené veličiny jakými jsou teplota krystalizace a tání.
This work deals with the study of the influence of platinum nanoparticles with a size of 3 nm on the properties of water in a porous system. SiO2 with a defined pore size was used as a porous system, which can simulate the mineral component of the soil. The theoretical part deals with the properties of free and porous water and the impact of nanoparticles on the environment. In the experimental part, the properties of free water, water in the porous system and the influence of the presence of platinum nanoparticles on these systems are investigated using differential scanning calorimetry (DSC). The observed processes were melting, solidification and evaporation, and derived quantities such as crystallization and melting point.
Description
Citation
ŠRAM, M. Studium vlivu nanočástic na vlastnosti vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-24
Defence
Student seznámil členy komise s hlavními výsledky své diplomové práce. Poté byla komise seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky. V rámci odpovědí na dotazy oponentky student prokázal velký přehled v dané problematice, o čemž také přesvědčil členy komise v následující diskuzi. Komise dále přistoupila k ústní části SZZ. Otázky z diskuze: Ing. Mergl - Kde jste získal nanočástice platiny a jak byly definovány? doc. Zlámalová Gargošová - Nedocházelo k agregaci částic? doc. Vašinová Galiová - Proč jste používal v práci SiO2? Jaká byla velikost pórů SiO2?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO