Vývoj katalyzátoru pro epoxidaci methylesterů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na studium heterogenních katalyzátorů v epoxidaci methylesteru řepkového oleje. Epoxidy těchto komponent mají uplatnění v řezných olejích, kde by mohly nahradit dosud využívající oleje z fosilních zdrojů. Epoxidace je katalyzovanou reakcí pomocí homogenních katalyzátorů na bázi minerálních kyselin. Ty však mají korozivní vlastnosti a špatně se separují po reakci. Tato práce je však zaměřená na studium heterogenních katalyzátorů. Produkty reakce byly analyzovány pomocí GC, SIMDIS a ATR-FTIR. Pro určení složení, strukturních, texturních a redukčních vlastností katalyzátorů byly využity pokročilé analytické metody jako ICP-OES, XRF, XRD, SEM, rtuťová porozimetrie a TPR H2.
The diploma thesis is focused on the study of heterogeneous catalysts in the epoxidation of rapeseed oil methyl ester. Epoxides of these components have applications in cutting oils, where they could replace hitherto used oils from fossil sources. Epoxidation is a catalyzed reaction using homogeneous catalysts based on mineral acids. However, they have corrosive properties and they are poorly separated after the reaction. However, this work is focused on the study of heterogeneous catalysts in epoxidation. The reaction products were analyzed by GC, SIMDIS and ATR-FTIR. Advanced analytical methods such as ICP-OES, XRF, XRD, SEM, mercury porosimetry and TPR-H2 were used to determine the composition, structural, textural and reducing properties of the catalysts.
Description
Citation
PHAM, T. Vývoj katalyzátoru pro epoxidaci methylesterů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-24
Defence
Student přednesl podstatné výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Jednotlivé připomínky oponenta byly studentem akceptovány. Dotazy byly zodpovězeny v plné šíři. Diskuze se členy komise proběhla na výborné úrovni a student reagoval na všechny položené dotazy. Poté byly položeny otázky v rámci ústní části SZZ. Otázky z diskuze: doc. Komendová - Jak dlouho trvala příprava katalyzátoru? Ing. Mergl - Je pravda, že čím větší povrch, tím mohla být více udělána katalytická úprava? doc. Vašinová Galiová - Jaký rozklad vzorků pro ICP/OES analýzu jste použil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO