Sýpka ve Slaném

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce bylo nelézt vhodný způsob nového využití historického objektu barokní sýpky tak, aby rozšířila a posílila strukturu vybavenosti města ideálně se zaměřením pro děti a mládež. Další okruh řešení bylo samotné urbanistické propojení původního objektu s uliční sítí města. Bakalářská práce se věnuje rozpracování architektonického návrhu rekonverze barokní sýpky. Konkrétní způsob intervence byl při zadání ponechán na volbě studenta v závislosti na zvolené strategii. Samotný stavební program je definován jen rámcově a je možné jej rozšířit o další funkce. Ačkoliv bylo možné se funkce spojené s dětmi a mládeží nedržet a najít úplně jiné využití, nakonec jsem se po analytické části projektu k tomuto tématu opět vrátila. Díky své lokaci se totiž řešená stavba stává ideálním adeptem pro vytvoření volnočasového zázemí nejmladší generaci. Sýpka je situována na okraji historického centra Slaného, kde se v bezprostřední docházkové vzdálenosti nachází několik škol a školek. Je proto možné počítat v návrhu s využitím prostor jak v odpoledních volnočasových hodinách, tak například během vyučování v kreativních nebo sportovních předmětech.
The aim of the work was not to find a suitable way of new use of the historic building of the baroque granary so as to expand and strengthen the structure of the city's facilities, ideally focused on children and youth. Another area of the solution was the urban connection of the original building with the city's street network. The bachelor's thesis deals with the development of an architectural design for the conversion of a baroque granary. The specific method of intervention was left to the student's choice during the assignment, depending on the chosen strategy. The construction program itself is defined only in a general way and it is possible to extend it with other functions. Although it was possible not to stick to the functions associated with children and youth and to find a completely different use, I finally returned to this topic after the analytical part of the project. Thanks to its location, the solved building becomes an ideal adept for creating a leisure background for the youngest generation. The granary is situated on the edge of the historic center of Slaný, where there are several schools and kindergartens in the immediate vicinity. It is therefore possible to count on the use of space in the design both in the afternoon leisure hours and, for example, during teaching in creative or sports subjects.
Description
Citation
MÍVALTOVÁ, M. Sýpka ve Slaném [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jiří Gulbis (předseda) Ing. arch. Jan Studený (člen) Mgr. Petr Czajkowski (člen) Ing. Jiří Strnad, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
Defence
OT. provoz? informační centrum ve městě, vzdáleně čitelnost informací na plakátech • omezená SV hřiště • materiál podlah? - suché skladby v patře, korková nášlapná vrstva • kolize běžecké dráhy v prostoru? akustika? - otevřenost, volné • jak regulovat pohyb dětí? - uzavíratelné schodiště a buňky • typ betonu? vyrovnávací vrstva, ne konstrukční, nerovnoměrné sedání • způsob vytápění? - teplovzdušné • historická prezentace - idea výstavních prostorů • prosklená střecha? - dodavatelé, čiré sklo (nepraktické) • typ střešní izolace? - mezikrokevní • řešení zateplení? - tepelně izolační omítka • odstranění stropních trámů, stabilita krovu? - nedořešeno • poměry prosklení? snížení kvality stavby? příliš statické? - účelově, atrium, původní ponecháno z ulic • propojení se sousední zahradou? ( ne garáže) - umístění garáží • zakomponovat “bastl” dílny? něco víc než hry? možnost obměny náplně (pro atraktivitu) - omezený prostor budovy
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO