Demokratická architektura – Ostrava

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v proluce téměř opomenuté lokality v Moravské Ostravě. Návrh hledá cestu, jakým způsobem ztvárnit bydlení, jako například i komunitní bydlení aplikovatelné v českých podmínkách. Vzniká tak adaptabilní prostředí, které si uživatelé mohou navolit dle svých přestav, tak, jak demokracie vypovídá – o možnostech volby, o hlasování. Jeho variabilní a flexibilní podoba nabízí velmi snadné a rychlé změny programu, a to ať už s pokročilým věkem uživatelů, nebo potřebou více místa pro nové přírůstky v domácnostech. I ty nejmenší byty nabývají pocitu velkorysosti, a to pomocí vysouvacího nábytku a zástěn. Interiér bytů se tak obměňuje a vytváří ,,místnost v místnosti. Případová studie se však také zabývá bytovou krizí a nedostatkem bytů, proto je rozmanitost funkce omezena převážně tou bytovou. Schopnost variability je zde však zachována a v průběhu času se může adaptovat na čistě komunitní bydlení, smíšené bydlení nebo kancelářské prostory v atraktivní lokalitě. Bytovou krizi řeší komplexně, a to možností výběru velikosti bytů od garsonek až po 3 + KK, takže si zde každý najde své. Tento systém je aplikovatelný na různých lokalitách i prolukách o četných rozměrech. Jedním z mnoha cílů je propojit veřejné prostranství s vnitřním i venkovním prostranstvím budovy a to tak, že jej přitáhneme do samého srdce bydlení. Je ale důležité, aby byla zachována intimita nejen poloveřejného prostoru – společných částí objektu, ale i intimita dílčích bytů. Návrh se stává místem potkávání města a přírody, konkrétně střešní zahrady a kořenové čističky umístěné v neuzavřeném atriu v širším centru Ostravy. Zároveň je tak schopný snižovat teplotu v hustě osídlené a málo rostlé lokalitě.
The bachelor thesis deals with the design of a residential building in an almost neglected location in Moravská Ostrava. The proposal looks for a way how to portray housing as such as community housing applicable in Czech conditions. The result is an adaptable environment that users can choose according to their wishes, as democracy says - about choices, about voting. Its variable and flexible form offers very easily and quickly changes to the program, whatever the advanced age of users, or with the needs for more space for new additions to households. Even the smallest apartments take on a sense of generosity, with pull-out furniture and wall - screens. The interior of the flats is renewed and creats a "room in a room". However, the case study also deals with the housing crisis and the shortage of housing, so the variety of functions are limited mainly to housing. However, the capacity for variation are retained and can be adapted over time to community housing, mixed - used or office space in an attractive location. It addresses the housing crisis comprehensively, and with a choice of apartment sizes ranging from studio apartments to 3 bedroom apartments. This system can be applicable to a variety of areas as well as plots with numerous dimensions. One of the many goals is to connect the public space with the indoor and outdoor space of the building. But it is it is important to maintain the intimacy of not only the semi-public space - the common areas of the building, but also the intimacy of the apartments. The design becomes a meeting point between the city and nature, specifically the roof garden and root purifier located in an unenclosed atrium in the wider centre of Ostrava. At the same time, it is capable of lowering the temperature in a densely populated and sparsely vegetated area.
Description
Citation
STANĚK, L. Demokratická architektura – Ostrava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen)
Date of acceptance
2022-05-16
Defence
- student prezentoval svoji práci - na otázky a připomínky oponenta reagoval graficky v prezentaci a vysvětlil - předseda otevřel rozpravu: dotaz, jak bude zajištěna tuhost objektu - jádrem. Barevnost fasády - obklad. Dotaz na využití ploch chodeb - potenciální změna. Dotaz na pojem demokratická / totalitní architektura student vyjádřil svůj postoj. Baugruppe - projekt by mohl být nástrojem pro vytvoření.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO