MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem městského polyfunkčního domu, v kontextu bydlení ve 21. století. Důraz je kladen na alternativní formu bydlení v cohousingu a sdíleného bydlení, je však zachována vysoká úroveň soukromí a samostatnosti. Objekt je navržen jako polyfunkční dům s převažující komunitní náplní jako je knihovna nebo coworking. Fenomén bydlení v bytovém domě je obohacen o doplňující fuknce, a bydlení ve městě je tak pozvednuto na vyšší úroveň. Zároveň bakálářská práce navazuje na předchozí poznatky z mé ateliérové práce, a konkretizuje formu urbanistického řešení a návazností v celém navrženém bloku Leitnerova-Hybešova.
This work deals with the design of an urban polyfunctional house in the context of living in the 21st century. Emphasis is placed on an alternative form of cohousing and shared living (coliving), but a high level of privacy and independence is maintained. The building is designed as a multifunctional house with a predominant community content such as a library or coworking offices. The phenomenon of living in an apartment building is enriched with additional functions, and living in the city is thus raised to a higher level. At the same time, the bachelor‘s thesis builds on previous findings from my studio work and concretizes the form of urban design and connections in the entire block of Leitnerova-Hybešova.
Description
Citation
ORDELTOVÁ, K. MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Adam Zezula (člen) Ing. Jiří Železný (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
studentka vysvětlila svůj přístup k urbanistickému kontextu – rozvržení objemů a vymezení a charakter navazujících veř. prostorů popsala ideový základ svého návrhu a rozvržení funkcí v souboru a komunikační schéma, následně dispoziční a konstrukční řešení hospodaření s dešťovou vodou, formální utváření a výraz domu (fasády) po přečtení posudků vedoucího a oponenta studentka reagovala na podněty oponenta a dotazy členů komise: tvarování hmot (oslunění) tech. zázemí (čerpadla – hluk) „šuplíčky vs. dokončená tradiční budova, absence balkonů veřejné/poloveřejné plochy sociální hledisko
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO