Influence of Oxidation Stage and Exfoliation Extent of Carbon-Based Materials on Electrochemical Detection of As(III)

Abstract
This study deals with the electrochemical detection of As(III) and especially with its interaction with carbon-based materials such as graphene oxide, graphite oxide and partially reduced graphene oxide in connection with the adsorption of As(III) to their surface. Using differential pulse voltammetry and atomic absorption spectrometry, it was found that the As(III) reaches the best adsorption efficiency on the carbon-based materials surfaces at very acidic pH after 1 hour interaction. We decided to use this promising ability of graphene oxide to design a new method for As(III) detection using a modified glassy carbon electrode (GCE). In order to enable detection of As(III), the surface of glassy carbon electrode was firstly modified by gold nanoparticles (AuNPs). After this step the working electrode was modified for with graphene oxide to enhance the electrochemical signal of As(III). Compared to the working electrode modified only by gold nanoparticles, the electrochemical signal of As(III) on the GCE/AuNPs/GO increased by approx. 50%. Interaction time of As(III) on graphene oxide (located on the surface of the working electrode) demonstrated the process of As(III) adsorption to the surface, which is manifested by increasing electrochemical signal of As(III) in individual time intervals.
Tato studie se zabývá elektrochemickou detekcí As (III), a to zejména s jeho interakce s materiály na bázi uhlíku, jako je oxid grafenu, oxid grafitu a částečně sníženého oxidu grafenu v souvislosti s adsorpci As (III) na jejich povrchu. Pomocí diferenční pulzní voltametrie a atomové absorpční spektrometrie, bylo zjištěno, že As (III) dosáhne nejlepší adsorpční účinnost na materiály na bázi uhlíku povrchy při velmi kyselém pH po 1 hodině interakce. Rozhodli jsme se použít tento slibný schopnost oxidu grafenu navrhnout novou metodu pro As (III), detekce pomocí modifikované skelného uhlíku elektrody (GCE). Za účelem umožnění zjišťování As (III), povrch skelného uhlíkové elektrody byl nejprve modifikován nanočástic zlata (AuNPs). Po tomto kroku se pracovní elektroda byla upravena pro oxidem grafenu zvýšit elektrochemický signál As (III). Ve srovnání s pracovní elektrodě modifikované pouze nanočástic zlata, elektrochemický signál As (III) na GCE / AuNPs / GO se zvýšil o cca. 50%. Interakce čas As (III) na oxidu grafenu (umístěné na povrchu pracovní elektrody) demonstroval proces As (III), adsorpcí na povrchu, který se projevuje zvýšením elektrochemického signálu As (III) v jednotlivých časových intervalech.
Description
Citation
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE. 2016, vol. 11, issue 2, p. 1213-1227.
http://www.electrochemsci.org/papers/vol11/110201213.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO