Interakce a imobilizace léčiv v půdních systémech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Většina nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID), včetně diklofenaku (DK), jsou v dnešní době považovány za kontaminanty životního prostředí. V této práci byly sledovány sorpční a desorpční mechanismy diklofenaku na půdy s rozdílným obsahem organické hmoty. Dále bylo posouzeno pH prostředí a jeho vliv na adsorpci DK prostřednictvím Brittonova – Robinsonova pufru. V neposlední řadě byla sledována samovolná degradace DK ve vodě s přístupem slunečního záření; a v závislosti na podobných studiích byl popsán produkt fotodegradace. V rámci celého experimentu byly průběžně sledovány hodnoty pH a vodivosti. Bylo zjištěno, že velký vliv na sorpci a desorpci léčiv má obsah půdní organické hmoty. Půda s vyšším obsahem organické hmoty zaznamenala vyšší adsorpci DK, a to ve všech sledovaných koncentracích. Různé hodnoty pH měly také vliv na sorpci i desorpci DK. Z výsledků vyplývá, že neutrální a zásadité prostředí podporuje adsorpci DK ve větší míře, než je tomu v kyselém prostředí. Výsledky byly získány pomocí UV-VIS spektrofotometrie. Fotodegradace DK ve vodě byla po 4 měsících úspěšná. Degradační produkt byl analyzován pomocí UV-VIS spektrofotometrie a FTIR spektrometrie. Produktem degradace byl pravděpodobně derivát karbazolu.
In these days, most non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including diclofenac (DK), are considered as environmental contaminants. In this thesis, the sorption and desorption mechanisms of diclofenac in soils with different organic matter content were studied. The pH of the medium and its effect on DK adsorption by Britton – Robinson buffer were also studied. Last but not least, the spontaneous degradation of DK in water under sunshine was observed; depending on similar studies, the photodegradation product has been described. The value of pH and conductivity of all the samples were monitored continuously throughout the experiment. It has been found that the content of soil organic matter has a colossal influence on the drug sorption and desorption. Studied soil with a higher content of organic matter recorded higher adsorption of DK in all monitored koncentration of DK. Different pH values also affected the sorption and desorption of DK. By results, a neutral and alkaline environment supports the adsorption of DK more than an acidic environment. The samples were analyzed by UV-VIS spectrophotometry. Photodegradation of DK in water was successful after 4 months. The degradation product was analyzed by UV-VIS spectrophotometry and FTIR spectrometry. The product of fotodegradation could probably be carbazole derivative.
Description
Citation
ŠMERDOVÁ, K. Interakce a imobilizace léčiv v půdních systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-05-23
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace student-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla velmi dobrý výtah výsledků své diplomové práce, zodpověděla dotazy oponentské i členů komise, reagovala na připomínky k diplomové práci. V diskusi tak studentka prokázala velmi dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila její diplomovou práci celkově jako velmi dobrou. Dzik: Na snímku 11 prezentujete závislost adsorbovaného množství na koncentraci. Šlo by z těchto dat sestrojit adsorpční izotermu? Jak? Vala: Můžete vysvětlit postup při degradačním experimentu? Jak si vysvětlujete stabilitu vzorku prvních 7 týdnů a náslkedné dramatické změny? Márová: Můžete zhodnotit význam vyšich výsledků? Je žádoucí, aby byl diklofenak sorbován na půdu? Opatřilová: Jaká byla forma použitého diklofenaku? Nativní nebo sůl? Jak jste stanovila koncentraci diklofenaku pomocí UV-VIS? Nerušily huminové látky při stanovení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO