Kultivace karotenogenních kvasinek v přítomnosti biologického stresu indukovaným vybranými kmeny autotrofních mikrořas

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce se zabývala především biologickým a nutričním stresem v kultivacích karotenogenních kvasinek a zelených mikrořas. Byl sledován nárust biomasy v závislosti na kultivačním prostředí, produkce metabolitů (převážně karotenoidů a chlorofylů) a také produkce lipidů a lipofilních látek. Všechny typy těchto stresů se snažily vést ke zvýšení produkce jak biomasy, tak i sledovaných metabolitů. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých mikroorganismů, popis produkovaných metabolitů a jejich stručnou biosyntézou. Jsou představeny a podrobněji popsány jednotlivé typy kultivačních stresů. V této části jsou také uvedeny jednotlivé metody určené pro kvantitativní i kvalitativní analýzu sledovaných metabolitů. Experimentální část je zaměřena na studium produkce biomasy, karotenoidů, chlorofylů, koenzymu Q, sterolů a lipidických látek. Biologický stres byl indukován kokultivací řasy a kvasinky v rámci jednoho média. V případě nutričního stresu se jednalo o kultivace, kdy bylo médium navýšeno o určité množství konkrétních makroprvků, anebo byl do média přidán odpadní olej. Studovanými kvasinkami byly Rhodosporidium toruloides, Rhodotorula kratochvilovae a Sporobolomyces pararoseus. Zástupce mikrořas tvořili Desmodesmus acutus, Desmodesmus armatus, Scenedesmus obliquus, Desmodesmus velitaris, Desmodesmus communis, Coccomyxa sp. Chlamydomonas reinhardtii a Chlorella minutissima. Obecně nejúspěšnější kokultivační multikultivátorové experimenty jsou ty s kvasinkou R. kratochvilovae. V případě kultivací na odpadních olejích, byly nejlepšími producenty biomasy a metabolitů kokultivační experimenty s kvasinkou R. toruloides. U mikrořasových experimentů bylo zjištěno, že nutriční stres v podobě přidaného glycerolu do média mělo inhibiční vliv na růst i metabolismus mikrořas.
Presented Master’s thesis was focused on biological and nutrient stress in cultivations of green microalgae and carotenogenic yeasts. The focus of interest was production of biomass in different types of cultivation media, production of metabolites (mainly carotenoids and chlorophylls) and also production of lipids and lipophilic substances. All types of aplied stress was used to lead to an increased production of biomass and metabolites. The theoretical part deals with introduction of individual genera of carotenogenic yeast and green microalgae. The types of cultivation stress were also described. In addition, the analytic methods for qualitative and quantitative analysis are also introduced. The experimental part was focused on the study of biomass, carotenoids, chlorophylls, coenzym Q, sterols and lipids production. Biological stress was induced by cocultivation of microalgae and yeasts together.Nutrient stress meant adding macroelements or waste oils to the medium. Yeasts of interest were Rhodosporidium toruloides, Rhodotorula kratochvilovae and Sporobolomyces pararoseus. Microalgae was represented by Desmodesmus acutus, Desmodesmus armatus, Scenedesmus obliquus, Desmodesmus velitaris, Desmodesmus communis, Coccomyxa sp. Chlamydomonas reinhardtii and Chlorella minutissima. Generally the most successful multicultivator experiment was cocultivation with yeast R. kratochvilovae. In the case of cultivation on waste oils, the best producers of biomass and metabolites were co-cultivation experiments with the yeast R. toruloides. In microalgal experiments, it was found that nutritional stress in the form of glycerol added to the medium had an inhibitory effect on the growth and metabolism of microalgae.
Description
Citation
SIKOROVÁ, P. Kultivace karotenogenních kvasinek v přítomnosti biologického stresu indukovaným vybranými kmeny autotrofních mikrořas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-05-23
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Dzik: Jak byl zajištěn přestup hmoty mezi fázemi u kultivace s olejem? Vala: Jaká je přesnost stanovení biomasy? Jsou vámi pozorované rozdíly statisticky významné? Jaká je nejistota stanovení? Márová: Co znamená údaj „P, N 300%“? Vůči čemu je to vztažené? Jak si vysvětlujete, že přídavek fosforu a dusíku má vliv na složení mastných kyselin? Nemohl přídavek živin vést k osmotickému stresu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO