Využití nového typu kontinuálního vzorkovače pro stanovení sloučenin v ultrajemném aerosolu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím nového typu kontinuálního vzorkovače pro stanovení sloučenin v ultra-jemném aerosolu. Cílem práce byla optimalizace parametrů aerosolového vzorkovače CGU-ACTJU (Condensation-Growth Unit – Aerosol Counterflow Two-Jets Unit) a jeho aplikace na reálné vzorky aerosolu. Vzorkovač ACTJU, spojený s předřazenou jednotkou CGU, je schopen vzorkovat i ultra-jemnou frakci aerosolových částic do průměru několika nanometrů. Naměřené hodnoty koncentrací ze vzorkovače CGU-ACTJU byly porovnány s komerčním vzorkovačem (kaskádový impaktor) s následnou offline analýzou. Atmosférický aerosol byl vzorkován ve dvou kampaních (červenec–srpen 2021 a únor 2022) na terase Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně. Teoretická část práce obsahuje informace o analytických metodách pro charakterizaci aerosolu, v experimentální části jsou detailně popsány použité metody a diskutovány výsledky měření.
The diploma thesis is focused on the use of new type of continuous sampler for the determination of compounds in ultra-fine aerosol. The aim of the study was to optimize parameters of the aerosol sampler CGU-ACTJU (Condensation-Growth Unit – Aerosol Counterflow Two-Jets Unit) and its application for the real aerosol samples. The ACTJU sampler connected to upstreamed CGU enables sampling of ultra-fine fraction of particulate matter to the diameter about few nanometers. The measured results from CGU-ACTJU were compared with commercial sampler (cascade impactor) with subsequent offline analysis. The atmospheric aerosol was sampled in two campaigns (July–August 2021 and February 2022) on the terrace of Institute of Analytical Chemistry of CAS in Brno. Theoretical part of the study contains information about analytical methods for the characterization of aerosol, the experimental part describes used methods in detail and the results of experiments are discussed.
Description
Citation
HLAVÁČKOVÁ, H. Využití nového typu kontinuálního vzorkovače pro stanovení sloučenin v ultrajemném aerosolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-23
Defence
Studentka seznámila komisi s významnými výsledky svojí diplomové práce. Vedoucí práce přečetl svůj posudek a zhodnotil celkovou práci studentky a dále svůj posudek přečetla i oponentka, ketrá měla několik otázek. Na ty studentka měla velmi pěkně připravené odpovědi. V následující diskuzi prokázala přehled v dané problematice. Otázky z diskuze: Ing. Mergl - Může být aerosol přenašečem nebo nosičem virů? doc. Komendová - Jak hodnotíte celkovou kvalitu ovzduší na vašem odběrovém místě? doc. Vašinová Galiová - Jaký je procentuální podíl částic PM 2,5? prof. Kučerík - Jak se do ovzduší dostanou fosforečnany? Na základě čeho jste vybírala sledované analyty?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO