Technická príčina cestnej dopravnej nehody – jej vymedzenie a určenie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Analýza cestných dopravných nehôd je komplexnou technickou disciplínou, v rámci ktorej v prípade akejkoľvek cestnej dopravnej nehody ako skúmaného deja platí, že ju dokážeme rámcovo opísať odpoveďami na tri základné otázky, ktorými sú: „ČO?“, „AKO?“ a „PREČO?“. „ČO?“ priamo súvisí s „AKO?“; a „AKO?“ zas priamo súvisí s „PREČO?“. Bezprostredný prienik však už nenájdeme medzi „ČO?“ a „PREČO?“, ak by sme pritom vynechali „AKO?“. Dôsledným a komplexným chápaním nálezu znaleckého posudku (môj príspevok na ExFoS z roku 2018), spolu so zostavením objektívne správneho modelu deja, možno dobre riešiť logické spojenie medzi otázkami „ČO?“ a „AKO?“. Ambíciou, ktorú som si v súvislosti s týmto mojim aktuálnym príspevkom vytýčil, je ponúknuť teoreticky základný model, s využitím ktorého možno dobre riešiť tiež logické spojenie medzi otázkami „AKO?“ a „PREČO?“. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2022.
The analysis of road accidents is a complex technical discipline in which, in the case of any road accident as an investigated event, we can outline it by answering three basic questions, which are: “WHAT?”, “HOW?” and “WHY?”. „WHAT?“ is directly related to „HOW?“; and „HOW?“ is again directly related to „WHY?“. However, we will no longer find an immediate intersection between the “WHAT?” and “WHY?”, if we omitted “HOW?”. By a consistent and comprehensive understanding of the findings of the expert opinion (my contribution to ExFoS from 2018), together with the compilation of an objectively correct model chain of events, is it possible to solve the logical connection between the questions of “WHAT?” and “HOW?”. The ambition, I set out in connection with my current contribution a theoretically basic model, which they can be solved the logical connection between of the questions “HOW?” and “WHY?”.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2022. vol. 33, č. 1, s. 30-37. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO