Ke smlouvě o dílo (2. část)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejdebez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukcea budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti,mohutný rozvoj technologií, ale i odstraňování následků coronavirua různých přírodních katastrof. K zajištění přípravy a realizací takovýchinvestic bude primárně využíváno smluvního typu smlouvy o dílo.Důvodová zpráva zpracovaná k občan. zák. uvádí, že nová úprava díla(podle § 2586–2635 občan. zák.) odstraňuje dualismus úpravy neobchodnía obchodní smlouvy o dílo. Za základ návrhu nové úpravy byla vzata úpravaobchod. zák. s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám, protožepojetí smlouvy o dílo v dřívějším občanském zákoníku bylo poplatnéjeho původní koncepci z r. 1964 a vzoru občanského zákoníku z r. 1950.V určitých směrech se přihlíží i k některým ustanovením někdejšíhozákoníku mezinárodního obchodu (ZMO), jehož normativní konstrukceobchodní zákoník přejímal, ale které byly často formulovány přesnějia přehledněji ZMO.
Maintenance of the human company’s existence and, all the more so, thecompany’s development, require much more investment. Here we shouldnote not only the new investment challenges presented by the renovationand building of transport infrastructure, future energy solutions, massivedevelopment of technologies, but also investments needed to alleviatethe effects of the pandemic and various natural disasters. To ensure thepreparation and implementation of such investments, Contracts for Workwill be primarily used.Reasonable report processed for the citizen. disciple. states that thenew adaptation of the work (according to § 2586–2635 of the CivilCode) is intended to eliminate the dualism of the regulation of the noncommercialand commercial contract of work. Based on the draft of thenew regulation, the deal was adopted. disciple. taking into account someforeign modifications, since the concept of a contract of work in the validCivil Code was subject to its original concept of 1964 and to the modelof the 1950 Civil Code. In some respects, some provisions of the formerInternational Trade Code (ZMO) the normative structure of which wasadopted by the Commercial Code, but which were often formulated moreprecisely and more clearly in the ZMO. The works contract deals withthis treatise.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2022. vol. 33, č. 1, s. 2-10. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO