2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Brněnská sídliště a jejich urbanistická struktura
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Pecka, Lukáš; Poslušná, Iva; Wittmann, Maxmilian; Bacová, Andrea; Rudiš, Viktor
  Ve městě Brně se nachází v obytných souborech, postavených různou konstrukční technologií, přibližně 70 000 bytů. Urbanistická struktura sídlišť je tedy životním prostředím pro více než třetinu obyvatel města Brna. Práce nabízí ucelený, chronologický přehled realizovaných obytných souborů na území města Brna a zabývá se analýzou jejich urbanistické struktury, s přihlédnutím k okolnostem jejich vzniku.
 • Item
  Současná slovinská architektura
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Šmídek, Petr; Ryšavá, Hana; Šlapeta, Vladimír; Doc.PhDr.Petr Kratochvíl,CSc.; Okamura, Osamu
  Úkolem této dizertační práce je představit českému publiku současnou architektonickou scénu ve Slovinsku, kterou lze ze zemí bývalého východního bloku považovat za nejvíce vyspělou. Během pobytu ve Slovinsku se podařilo při každodenním styku s místními stavbami i kulturou sesbírat dostatek historických informací potřebných ke snazšímu pochopení současné situace na slovinské architektonické scéně. Práce zprostředkovává architektonická díla nejvýznačnějších tvůrců jednotlivých období od Fabianiho, přes Plečnika, Ravnikara, Podreccu až po nástupce generace Sixpack. Úkolem práce je za pomoci zdokumentování a analyzování příčin ve Slovinsku napomoci ke zlepšení situace u nás, kde vzniká celá řada kvalitních realizací, ale zůstávají téměř nepovšimnuty a hůře prosazují na mezinárodní scéně. Studium se zaměřilo na to, jakou roli sehrály vybrané sektory v nastartování slovinského modelu a zda mohou na základě historických spojitostí obě země znovu navázat spolupráci v oblasti architektury. Cílem bylo tyto zjistit, jak nabyté poznatky aplikovat na české prostředí. Poučení ze Slovinska by se dalo shrnout do dvou hlavních okruhů: jak zdárně kultivovat svoji zemi a jak o tom umět podat zprávu navenek.
 • Item
  Proměny sakrálního prostoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Mléčka, Jan; Šindlar, Jiljí; PhDr.Martin Horáček,Ph.D.; Doc.Ing.arch.Michal Hronský,PhD.; Petelen, Ivan
  Křesťanský kostel je nedílnou součástí naší více než tisícileté kontinuity. Svým vnějším projevem antropomorfizuje společenské proměny i dějinné zvraty. Stal se integrální součástí naší životní zkušenosti v prostoru i čase. Stále častěji zaznívají odborné hlasy hovořící o krizi Evropy jako o krizi vlastní identity, ztrátě schopnosti ptát se po smyslu budoucího směřování i smyslu vlastní přítomné existence. Redukce časové danosti na omezený rámec vlastní fyzické existence upírá člověku schopnost pokládat otázky a znovu a znovu na ně hledat odpovědi, dotazovat se po smyslu a podstatě věcí. Bezstarostnost vykořeněné plevy hnané větrem se může jevit euforizující měrou volnosti a svobody, znamená však rezignaci na aktivní spolutvorbu generačního směřování. Jedním ze základních atributů architektonické osobnosti by měla být vysoká míra schopnosti syntetického myšlení, zahrnující multioborové poznatky celospolečenského poznání,a to jak v aktuálnosti prožívané přítomnosti, tak i v čase. Na jejich základě by pak v ideálním případě mělo dojít k přiblížení se podstatě řešeného problému, definici obecných zákonitostí, platných bez ohledu na proměny společenské poptávky, módnosti či vkusu. Následující práce, zabývající se „proměnou“ křesťanského kostela, by měla na základě syntetizace dílčích analytických poznatků v oblastech architektury, liturgiky, historie a teologie nabídnout kompaktní faktickou platformu, uplatnitelnou v architektonické praxi, edukaci (architektonické i teologické), pastoraci a širší fundované společenské diskuzi o současné podobě křesťanského sakrálního prostoru,jeho východiscích a budoucím možném vývoji. Důraz by neměl být kladen na dogmatickou interpretaci šokujících objevů, ale na samostatnou tvůrčí interpretaci cílové skupiny. První polovina textu je věnována teologickým a symbolických východiskům a dějinným proměnám, druhá se pak v teoretické i praktické rovině zamýšlí nad možným směřováním křesťanského sakrálního prostoru v postkřesťanské Evropě.
 • Item
  Zhodnocení objektů Kurialova archivu na Uherskohradišťsku /rozšířené o památkově chráněné objekty/
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Korčáková, Alžběta; Žabičková, Ivana; Mgr.Dr.Jitka Matuszková; Ing.arch.Dušan Riedl,CSc.; Ledinská, Jarmila
  Cílem disertační práce je zmapování a vyhodnocení současného stavu lidové architektury a stavitelství v regionu Uherskohradišťsko na příkladu vybraných obcí a konfrontace s archivem prof. Antonína Kuriala. Práce je rozšířena o památkově chráněné objekty. Výstupem z této práce je katalog staveb lidové architektury zkoumaného regionu.
 • Item
  Architektura pasivních domů na venkově
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Novák, Petr; Urbášková, Hana; Kopáčik, Gabriel; Balabánová, Pavla; Budkeová, Branislava
  Tato disertační práce prověřuje možnost výstavby pasivních veřejných budov v prostředí venkova České republiky, možnost uplatnění přírodních materiálů při jejich výstavbě a v závěru stanovuje architektonické zásady pro jejich navrhování. Zkoumá stav rozšíření tohoto typu budov v okolních zemích i na našem území, rozdíly v jejich architektonických a technických vlastnostech a možnosti uplatnění přírodních materiálů při jejich výstavbě tak, aby nově navrhované veřejné budovy splňovaly nejen technické a architektonické zásady navrhování pasivních domů, ale aby současně zohlednily i použití tradičních místních přírodních materiálů.