Motivace a firemní kultura v práci stavebního podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce bylo nejprve teoreticky vymezit téma motivace a firemní kultury v práci stavebního podniku v praktické části pak provést výzkumné šetření, analyzovat jeho výsledky a posoudit jejich praktické uplatnění ve stavební oblasti. Teoretická část popisuje základní pojmy např. Specifika stavebnictví, stavební podnik, motivace, demotivace, firemní kultura atd. V empirické části je teorie ověřena kvantitativním dotazníkovým šetřením ve stavebních podnicích různých velikostí. Následnou analýzu kvalitativně doplňují řízené rozhovory se zástupci jednotlivých firem. Na závěr je uvedeno několik doporučení, potřebných pro zlepšení motivace a firemní kultury stavebních podniků.
The aim of the thesis was first to theoretically define the topic of motivation and corporate culture in the work of a construction company. The theoretical part describes the basic concep e.g. The specifics of construction engieering, construction company, motivation, demotivation, corporate culture, etc. In the empirical part, the theory is verified by a quantitative questionnaire survey in construction companies of various sizes. The subsequent analysis is qualitatively supplemented by controlled interviews with representatives of individual companies. Finally, some recommendations are needed to improve the motivation and corporate culture of construction companies.
Description
Citation
JEZDINSKÁ, K. Motivace a firemní kultura v práci stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Petr Skála, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce a oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO