Objekt „G" bytového komplexu „U Dubu“ v Jihlavě – stavebně technologický projekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro bytový dům v komplexu „U Dubu“ v Jihlavě. Konkrétně jsme se zabývali budovou G (označena jako D1.06). Tato budova je založena na zákalových pasech a má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, vypracování technologického předpis pro danou etapu, projekt zařízení staveniště, vyhodnocení širších dopravních vztahu, časový harmonogram pro danou etapu a položkový rozpočet hrubé stavby. Dále je také vypracován kontrolní a zkušební plán, návrh strojních sestav, řešení bezpečnosti práce, propočet stavby dle THU a srovnáni zdicích systémů.
The subject of this diploma thesis is the elaboration of a construction technological project for an apartment house in the complex "U Dubu" in Jihlava. Specifically, we dealt with building G (designated as D1.06). This building is based on foundation strips and has one underground and five above-ground floors. The content of the work is a technical report on the construction technology project, elaboration of technological regulation for the given stage, construction site equipment project, evaluation of wider transport relations, time schedule for the given stage and item budget of rough construction. Furthermore, a control and test plan, design of machine sets, work safety solutions, construction calculation according to THU and comparison of masonry systems are also developed.
Description
Citation
SVÍZELA, M. Objekt „G" bytového komplexu „U Dubu“ v Jihlavě – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil svoji diplomovou na téma Objekt „G" bytového komplexu „U Dubu“ v Jihlavě – stavebně technologický projekt. V úvodu prezentace poslal zvolenou stavbu z hlediska umístění a architektonicko stavebního řešení. Dále představil svou řešenou etapu a další kapitoly, které se k řešené etapě pojí jako položkový rozpočet, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy. Popsal své řešení pro betonáž stropní železobetonové monolitické konstrukce. Na otázky a připomínky oponenta student odpověděl podrobně a přítomný oponent pouze rozporoval řešení otázky 8) Bádie, kde student vysvětlil problematiku a oponent neměl již další otázky. doc. Svoboda se zeptal na rozdělení primární a sekundární dopravy na kterou student pohotově odpověděl, dále se zeptal na BOZP ohledně nutnosti koordinátora BOZP na kterou student odpovídal váhavě.Na tuto otázku navázala Ing. Vlčková a dále rozvinula předchozí otázku a dále se zeptala na plán BOZP. Dále se studentem řešila práci BOZP v případě práce ve výškách. Ing. Šlanhof položil otázku na zajištění dodávky materiálů, odpověděl velmi dobře Ing. Daněk položil otázku na sazbu DPH pro podzemní garáže, zde odpověděl váhavě
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO