Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je podrobné spracovanie vybraných častí stavebne technologického projektu pre stavbu obchodného domu Galéria Lučenec na základe poskytnutej projektovej dokumentácie od generálneho projektanta. Typovo sa jedná a rozsiahlu novostavbu s monoliticko-oceľovou nosnou konštrukciou v centre mesta Lučenec. Diplomová práca sa skladá z hlavných častí ako je technická správa stavebne technologického projektu, koordinačná situácia stavby a objektový časový a finančný plán. V rámci hlavného objektu je popísaná štúdia hlavných technologických etáp výstavby, vypracovanie projektu zariadenia staveniska spolu s výkresovou dokumentáciou a technickou správou, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, časový plán hlavného stavebného objektu a položkový rozpočet. V rámci technologické predpisu a kontrolného plánu je diplomová práca zameraná na realizáciu a kontrolu monolitických konštrukcií hrubej vrchnej stavby. V záverečnej časti projektu sú kapitoly venované témam ako bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zhodnotenie certifikácie LEED 2009, postup na zabezpečenie stavebnej jamy a posúdenie hlavného montážneho prostriedku.
The main purpose of this thesis is to describe in detail the processes of selected parts of the construction technology project for the construction of the department store Galéria Lučenec, based on the project documentation provided by the principal engineer. It is a large-scale new building with a cast-in-place reinforced concrete load-bearing structure with steel elements located in the center of Lučenec. The diploma thesis consists of the main parts such as the technical report of the construction technology project, a detailed coordination situation of the construction site, and a detailed time and financial plan of individual buildings. Within the main building, a study of the main technological stages of construction, elaboration of the project site equipment together with the associated design documentation and the technical report, design of the main construction machines and mechanisms, time schedule of the main building processes, and an item budget are described. Within the technological regulation and the control plan, the diploma thesis is focused on the cast-in-place structures of the superstructure. In the final part of the project, there are chapters devoted to topics such as occupational health and safety on the construction site, evaluation of LEED 2009 certification, the procedure for securing the construction pit, and the assessment of the main vertical lifting mechanisms.
Description
Citation
JAKOBEI, M. Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Radka Kantová, Ph.D. - člen, Ing. Michal Král - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představil svou diplomovou práci na téma Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu. Na začátku student představil umístění a informace o stavbě na které navázaly širší dopravní vztahy s koordinační situací. Dále představil časový a finanční objektový plán stavby a studii hlavních technologických etap. Popsal etapu hrubé spodní stavby- základy, pilotáž, železobetonovou základovou desku, dále hrubou vrchní stavbu- Nosné konstrukce. Navázal projektem zařízení staveniště a návrhem strojů, které zevrubně popsal včetně dosahů strojů. Student odpověděl na všechny otázky doc. Svoboda polepující otázku ke stavebnímu povolení, student odpověděl velmi dobře. Dále se zeptal na bednění, student pohotově odpověděl správně. Ing. Kantová se zeptala na hluk vzhledem k nasazení velkých strojů. Student popsal své navržené řešení, nebyly další otázky Ing. Král se zeptal na demontáž jeřábu po dokončení výstavby, student odpověděl velmi dobře Ing. Smolka se zeptal na zakládání pilotami, student odpověděl velmi dobře
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO