Veterinární klinika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh novostavby veterinární kliniky ve stupni pro stavební povolení s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou. Objekt se nachází v katastrálním území města Chrudim. V objektu jsou navrženy tři ordinace, jeden operační sál s hospitalizací, rehabilitační místnost, laboratoř a zázemí pro personál. První část diplomové práce tvoří dokumentace pro stavební povolení. Je zde návrh stavební části, kde je zvolen konstrukční a nosný systém, materiály a dimenze prvků. Konstrukce je založena na základových pasech z prostého betonu v kombinaci s prefabrikovaným ztraceným bedněním z betonových tvarovek. Pod sloupy jsou navrženy základové patky. V místě výtahové šachty je provedena základová deska s podkladní deskou. Konstrukční systém je navržen jako zděný systém z keramických tvarovek a sloupy ze železobetonu. Obvodové stěny jsou nosné a opláštěné tepelnou izolací s provětrávanou fasádou. Stropní konstrukce je navržena z prefabrikovaných předpjatých betonových panelů SPIROLL. Konstrukce schodiště je navržena jako prefabrikovaný železobetonový dílec se stupni včetně prefabrikované mezipodesty s ozubem k uložení. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Součástí návrhu jsou i zpevněné plochy terasy, chodníků a parkovacích stání. Druhou část diplomové práce tvoří návrh technických zařízení budovy. Návrh obsahuje umělé osvětlení, nakládání s vodami, návrh zdroje tepla, přípravy teplé vody a vytápění, jednotky VZT s rekuperací tepla a zdroj chladu a návrh solárních panelů. Vše je shrnuto v globálním schématu. Třetí část diplomové práce obsahuje hodnocení enviromentálních dopadů na prostředí u tří navržených skladeb plochých střech. Byl vytvořen model životního cyklu jednotlivých skladeb, který zahrnuje jejich výrobu včetně těžby surovin a dopravu do výrobny, dopravu na stavbu, údržbu a provoz konstrukce, její výměnu, a následně odstranění, dopra
The aim of the master´s project is to provide designs for building permission for a nearly zero-energy veterinary clinic. It is a detached building with two aboveground floors. There are three clinics, one operating rooms, laboratory and staff facilities in the building. First part presents the design of building structure, The superstructure is based on strip foundations made of reinforced concrete in combination with pre-cast permanent formwork made of concrete blocks. The structural system is designed as a masonry system from clay masonry with columns from reinforced concrete. The external walls are load-bearing and covered with thermal insulation and ventilated facade. The floor and roof bearing structure is made of prefabricated concrete slabs. The building is covered with a warm flat green roof. Second part includes the design of building services as lighting, heating, heat recovery ventilation unit. These processes are together shown in a global scheme. Third part is focused on Life cycle assessment of three different flat roof assemblies to compare how they affect the environment. It uses a functional unit 1m2 of a flat roof to define parameters and show how big impact they have on the environment. The project was elaborated using Revit, AutoCad, Deksoft, Building design, GaBi a Lumion software.
Description
Citation
MRÁZKOVÁ, E. Veterinární klinika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Jana Hodná - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka si připravila prezentaci projektu veterinární klinika. Prezentace obsahovala popis zájmového území, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Dále prezentace obsahovala koncepci technického zařízení budovy, posouzení životního cyklu LCA a shrnutí odborné praxe. Studentka si připravila odpovědi na otázky oponenta a dále probíhala diskuze nad kondenzací ve skladbě střechy. V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - pro koho je určena veterinární klinika -jak je vynášen LOP - izolace sloupů a jejich zakreslení - osvětlení vnitřních prostor - odpadní potrubí z provozu veteriny - skladba střechy, vegetace a přehřívání vnitřních prostor - způsob hospodaření s dešťovou vodou Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO