Ubytovací zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu ubytovacího zařízení, konkrétně penzionu určeného pro rekreaci. Novostavba se nachází v katastrálním území obce Vernířovice. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu a základové desce z železobetonu. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických bloků a z tvárnic ztraceného bednění. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové. Konstrukce střechy je sedlová s podlouhlými vikýři.
The subject of the final thesis is the elaboration of design documentation for the new construction of an accommodation facility, specifically a boarding house intended for recreation. The new building is located in the cadastral area of ??the village Vernířovice. It is a building with three floors above ground and one underground floor. The building is based on foundation strips made of plain concrete and a foundation slab made of reinforced concrete. The vertical load-bearing structures are made of cley blocks and blocks of permanent formwork. Horizontal load-bearing structures are made of reinforced concrete. The roof structure is saddle with elongated dormers.
Description
Citation
MADEJEWSKÝ, R. Ubytovací zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představil svou diplomovou práci pomocí powerpointové prezentace. Představil umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení. Dále student odpovídal na dotazy zkušební komise a otázky oponenta: - Proč je pod podkladními betony řešena 150 mm hutněná vrstva? Jak by bylo prováděno hutnění a z jakého je materiálu? - Výkres 1.PP – jak by bylo řešeno napojení hydroizolace suterénu v místě železobetonových stěn ze ztraceného bednění? - Jak by bylo řešeno provázání obvodové stěny ze ztraceného bednění s vnitřními stěnami z keramických bloků? - Jak je řešena akustika schodiště a výtahu? V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - stojaté drážky, termín "falc", kotvení latí ve střešní konstrukci, plechová krytina a podklad pod krytinou - tvar střechy vs. horské prostředí, nadkrokevní systém a vytápěný půdní prostor - technické řešení zdiva ze ztraceného bednění, rychlost výstavby, železobetonová stěna v suterénu - výpočet a úspora v oblasti základových konstrukcí, cena za m3 betonu - konstrukční řešení dveří v interiéru a kótování obložkových dveří, zavěšená záchodová mísa - podepření ocelového nosníku, vzdálenost vazby, návrh ocelové a dřevěné vaznice - použití alternativních hydroizolací v ploché střeše - řešení parozábrany v oblasti pozednice a ve skladbě 1B Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO