Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně. Stavba se skládá ze dvou částí. Jednu část tvoří obchody. Druhou část tvoří kanceláře a konferenční prostory. Jedná se o budovu, která má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. V suterénu se nachází zázemí a garáž. V přízemí jsou navrženy obchody. Ve druhém patře jsou kanceláře. Konferenční místnosti jsou ve třetím patře. Objekt má plochou střechu. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm. V jádru objektu jsou svislé nosné konstrukce navrženy jako monolitické železobetonové stěny. V objektu jsou použity sloupy pro možnost otevřeného prostoru. Zdivo suterénu tvoří bílá vana. Podlahy jsou navrženy jako skládané ze systému Spiroll. Vnitřní nenosné stěny jsou navrženy ze sádrokartonu s dvojitým opláštěním. Druhá část práce se zabývá nuceným větráním, chlazením a ústředním vytápěním. Ve třetí části projektu se zabývám akustikou. Projekt byl realizován v programu AutoCad. Všechny konstrukce splňují platné normy a předpisy.
The main aim of the thesis is to design a new building of the mixed-use building in Brno. The building consists of two parts. One part consists of shops. The second part consists of offices and conference space. It is a building that has three floors above ground and one underground. In the basement there are a facilities and a garage. Shops are designed on the ground floor. There are offices on the second floor. Conference rooms are on the third floor. The building has a flat roof. The vertical load-bearing structures are designed from Porotherm ceramic blocks. In the core of the building, the vertical load bearing structures are designed as monolithic reinforced concrete walls. Columns are used in the building for the possibility of open space. The masonry of the basement consists of white bathtub. The floors are designed as folded from the Spiroll system. Internal non-load-bearing walls are designed from gypsum board with double cladding. The second part of the work deals with forced ventilation, cooling and central heating. In the third part of the project I deal with acoustics. The project was carried out in the Auotocad program. All constructions comply with valid standards and regulations.
Description
Citation
KUKLOVÁ, J. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
1. Jak jsou odvodněny zpevněné plochy? Do okolního terénu, svah zajistím opěrnou stěnou, nebo systém vpustí 2. Bude stačit u černé vany jedna vrstva asfaltových pásů? Nebude stačit, měly by být dva. 3. Jak ochráníte hydroizolaci proti poškození? Ještě jednou vrstvou betonu. 4. Jak se bude odvětrávat sociální zázemí? Okny, přivádím víc vzduchu než odvádím. 5. Kam lépe umístit pojistný ventil? Hned ke zdroji, před uzavírací armaturu. 6. Chybí vpusť pod pisoárem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO