Sportovní centrum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby sportovního centra. Jedná se o objekt o třech podlažích, tzn. Dvou nadzemních podlaží a suterénu. Objekt je částečně podsklepen. V objektu se nacházejí sportovní prostory pro posilování, squashové kurty, wellness, kancelářské prostory pro zaměstnance a vedení objektu. V přízemí se dále nachází prostory kantýny s provozním zázemím. Hlavní vstup se nachází na západní straně u navrženého parkoviště. Do objektu se dá dále vstoupit na jižní a východní straně objektu přes prostory kantýny a vedlejšího schodiště. V areálu centra je celkově navrženo sedmdesát osm parkovacích stání, z toho čtyři jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je navržen zděný z keramických cihel s obousměrným konstrukčním systémem a zateplený systémem ETICS. Fasáda objektu je částečně kontaktní a částečně provětrávaná. Na stěnách jsou použity prvky pro zelené stěny. Objekt je zastřešen plochou zelenou extenzivní střechou.
The contents of the diploma thesis is the elaboration of project documentation for the construction of a sports center. It´s a building with three floors, ie. two floors and basement. The building has a partial basement. In the building are sports facilities for fitness, squash courts, wellness, office spaces for employees and management. On the ground floor there is also a canteen with operating facilities. The main entrance is located on the west side of the proposed parking lot. The building can be entered on the south and east side of the building through the canteen and a side staircase. A total of seventy-eigth parking places are designed in the center, four of which are for people with reduced mobility and orientation. The building is designed of ceramic bricks with a two–way construkction system and insulated ETICS system. The facade of the building is partly contact and partly ventilated. Elements for green walls are used on the walls. The building is covered with a flat green extensive roof.
Description
Citation
BUCHTELOVÁ, A. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci na téma Sportovní centrum. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Například: Nezakreslená hydroizolace v suterénním zdivu. Výkresy řezu - značení železobetonu u základové konstrukce. Založení konstrukce s přítomností podzemní vody, jaké jsou možnosti založení? Řešení napojení hydroizolace v suterénu v místě žb. stěn ze ztraceného bednění. Jak jsou řešeny prostupy. Provázání stěn ze ztraceného bednění s vnitřními stěnami z keramických bloků? Jak bude řešeno větrání suterénu? Otázky komise: Jaká je vzdálenost svislé výztuže ve stěně? Jak bude odvodněno staveniště? Dispoziční řešení suterénu a řešení provozu kuchyně. Skutečná požární odolnost stropních předpjatých panelů, umístění. Kouřový senzor - co je to za zařízení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO