Rozvoj bytové výstavby v příhraničním regionu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce pojednává o analýze vybraného segmentu realitního trhu v konkrétní příhraniční lokalitě (CZ-DE-PL). Dále o vlivech a rozvoji, které působí na realitní trh se zaměřením na bytovou výstavbu v kontextu regionálního rozvoje. Na základě shromážděných dat o dostupných nemovitostech a lokalitách jsou vytvořeny databáze, kde se nemovitosti dělí podle typu, dispozice a velikosti. Z těchto databází jsou následně vypočteny průměrné tržní ceny nemovitostí, které jsou následně srovnány v rámci příhraničních regionů. V cenách se promítají veškeré kladné i záporné vlastnosti objektů a lokalit, které mohou mít dopad na jednotkovou cenu bytů ve zkoumaných lokalitách. V poslední části je pak srovnán regionální rozvoj bytových jednotek v příhraničních regionech.
The diploma thesis deals with the analysis of a selected segment of the real estate market in a specific border locality (CZ-DE-PL). Furthermore, the influences and development that affects the real estate market with a focus on housing construction in the context of regional development. Based on the collected data about available properties and locations, databases are created where properties are divided by type, layout and size. From these databases, the average market prices of real estate are then calculated, that are then compared within the border regions. The prices reflect all the positive and negative properties of buildings and localities that may have an impact on the price of real estates in the surveyed localities. The last part compares the regional development of housing units in border regions.
Description
Citation
PAZOUR, T. Rozvoj bytové výstavby v příhraničním regionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajoval na dobré úrovni vyžadované pro mgr. práce. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval dobře. Na otázky členů komise odpověděl na dobré úrovni. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na dobré požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO