Navrhování staveb a městská zeleň

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tématem zelené infrastruktury a jejím významem ve městě. Práce shrnuje 10 vybraných problémů a opatření, se kterými se města v rámci plánování a navrhování zeleně setkávají. Praktická část hodnotí konkrétní stav správy a údržby městské zeleně v Brně v Björnsonově sadu a okolí fakulty stavební. Z analýzy současného stavu a z rešerše problémů vyplývá, že řešené území má jisté rezervy ve spravování a péči o veřejnou zeleň. Nejen, že chybí povědomí o potřebách stromů, ale také znalosti klimatických změn, v jejichž důsledku dochází k přehřívání měst. Na tyto změny je potřeba reagovat a využívat všech možných opatření, která jsou dostupná.
The diploma thesis is focused on the topic of green infrastructure and its importance in a city. The work presents ten selected problems and precautions that cities encounter in the process of planning and designing the greenery. The practical part evaluates the current state of the administration and maintenance of urban greenery in Björnson Park near the Faculty of Civil Engineering in Brno. The analysis of the current situati-on and the problem research showed that the analyzed area has certain deficiencies in the management and care of public greenery. We not only observe a lack of awareness of trees and their needs but also face insufficient knowledge of climate change, which causes cities to overheat. It is necessary to respond to these changes and use all pos-sible precautions that are available.
Description
Citation
CACKOVÁ, A. Navrhování staveb a městská zeleň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Studentka při své prezentaci diplomové práce představila cíle práce, která je věnována tématu městské zeleně a zelené infrastruktury v městské zástavbě. Popsala část městské zástavby, která byla vybrána pro terénní průzkum v rámci vypracování diplomové práce. Studentka představila nejčastější problémy při plánování, správě a údržbě, se kterými se města potýkají. V závěru prezentace zhodnotila stávající stav sledované oblasti a provedla doporučení. Dále byly položeny dotazy oponentky Ing. Jany Gottvaldové, Ph.D.: 1. Jaké jsou nečastější chyby při umísťování zeleně v rámci městské zástavby. Prosím vysvětlit na obrázku. 2. Jaké jsou vhodné místa pro umístění městské zeleně. 3. V kap. 5.5 je uvedeno, že množství zálivky ovlivňují nesprávně provedené úpravy pozemních komunikací. Prosím o vysvětlení, jaké to jsou úpravy. 4. Lze vytvořit obecnou metodiku, kterou by se jednotlivá města mohla řídit? Co by taková metodika měla obsahovat. Na položené dotazy studentka odpověděla bez váhání. Následovaly dotazy členů komise: doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. O kolik je možné snížit teplotu v dané oblasti díky výsadbě zeleně? Proč je zeleň v městské zástavbě důležitá? Jaké jsou hlavní aspekty? Ing. Dušan Hradil Byly v rámci diplomové práce řešeny zelené střechy? Na položené dotazy studentka odpověděla s lehkými zaváháními.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO