Vzduchotechnika prostoru autosalonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá stínícími prvky v teoretické, projektové i experimentální rovině. Teoretická část popisuje varianty stínění budov a srovnává jednotlivé stínící prvky. Vysvětluje řadu pojmů z oboru techniky prostředí, které mají souvislost s řešeným tématem. Projektová část se zabývá klimatizací prostoru showroomu se specifickým vnitřním prostředím. Prostor disponuje prosklenou fasádou, a tak vykazuje velkou tepelnou zátěž. Jedná se o showroom veteránů, kde je třeba udržovat optimální konstantní vlhkost po celý rok. Pro tyto potřeby byla navržena VZT jednotka. Experimentální část popisuje měření hodnot stínícího součinitele venkovních žaluzií pro jednotlivé sklony lamel. Výsledky měření jsou aplikovány na referenční místnosti a pomocí software je vyhodnocena závislost mezi náklonem lamel a potřebou energie pro chlazení prostoru.
The diploma thesis deals with shielding elements in the theoretical, project and experimental level. The theoretical part describes the variants of building shading and compares individual shading elements. It explains several concepts from the field of environmental technology, which are related to the topic. The design part deals with the air conditioning of the showroom space with a specific indoor environment. The space has a flush facade, so it has a high heat load. This is a showroom for veterans, where it is necessary to maintain optimal constant hu-midity throughout the year. An air conditioning unit was designed for these needs. The experimental part describes the measurement of the values of the shielding factor of external blinds for individual slopes of slats. The measurement results are applied to the reference room and the dependence between the inclination of the slats and the energy demand for space cooling is evaluated by the software.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, L. Vzduchotechnika prostoru autosalonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Oravec - tajemník, Jiří Znebejánek - tajemník, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala vzduchotechniku prostoru autosalonu. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídala na připomínky členů komise. Studentka odpověděla na otázky komise: Shoduje se reálné umístění difuzorů ve volném prostoru s Vámi uvedenou simulací? Má kancelář skutečně 24h provoz? Proč? Na kolik pomohl přesah střechy snížit tepelnou zátěž řešeného prostoru? Nestačil by jeden luxmetr umístěný vhodně umístěný v interiéru? Je třeba i venkovní, kvůli klimatickým vlivům? Postačují volně umístěné přívodní prvky k pokrytí oken proskleného prostoru? Studentka vcelku dobře reagovala na připomínky oponenta i členů komise k předložené diplomové práci a snažila se obhájit většinu svých řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO