Energetická náročnost občanské budovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je zpracovat tři varianty průkazů energetické náročnosti budovy s využitím různých zdrojů tepla. Posuzovaný objekt se nachází v horské oblasti Bílá v okrese Frýdek-Místek. Práce je členěna do tří částí. První část zpracovává formou literární rešerše problematiku tepelných čerpadel. Druhá výpočtová část popisuje návrh tří variant zdrojů tepla. Jako první je uvažováno s tepelným čerpadlem, druhou možností je kotel na pelety a v poslední řadě se práce zabývá instalací plynového kondenzačního kotle. Všechny varianty byly vyhodnoceny z ekonomického a ekologického hlediska. Poslední projektová část obsahuje tři zpracované průkazy energetické náročnosti budovy.
The goal of this thesis is to process three variants of energy performance certificate of the building with different heat sources. The building is in mountain area Bílá in Frýdek-Místek region. The thesis has three parts. First part is focused on literary research of heat pumps. Second, calculation part, describes three proposed heat source solution. First heat source is heat pump, second is pellet boiler and the last one is gas condensing boiler. All three variants are evaluated from the economic and ecological perspective. Last part of the thesis contains three energy performance certificates of the examined building.
Description
Citation
KOŘENKOVÁ, V. Energetická náročnost občanské budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Alexandr Baroň - tajemník, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Ervín Dohnálek - člen, Ing. Marian Formánek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala energetickou náročnost občanské budovy a to ve třech variantách. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídala na připomínky členů komise. Otázky oponenta: 1) Jaká klimatická data byla použita pro vypracování průkazů energetické náročnosti budov? 2) Je vhodná kombinace podlahového vytápění a zdroje tepla kotle na pelety? Teplotní spád kotlového okruhu bude 85/75 °C, jaký bude teplotní spád topných větví podlahového vytápění? 3) Okolo zásobníku LPG je vyznačeno pásmo, může ochranné pásmo zásobníku zasahovat na sousední pozemek? 4) Systém solárních kolektorů je navržen s přebytkem tepelné energie v letních měsících, jak bude toto řešeno? 5) Vysvětlete, jak bude fungovat trojcestný směšovací ventil před zásobníkem teplé vody ve schématu zdroje tepla V06_V1_SCHÉMA_ZAPOJENÍ_TM(VARIANTA S TEPELNÝMI ČERPADLY). Otázky komise: 1) Odůvodnění umístění expanzní nádoby ve výkresu 2) Zásady umisťování pojišťovacích ventilů 3) Využití kotle na pelety dle normy a možnost využití tohoto zdroje jako jediného zdroje v objektu B – Studentka velmi dobře reagovala na připomínky oponenta i členů komise a snažila se zdůvodnit navržená a použitá řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO