Projekt přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovice

Abstract
Práce se zabývá praktickým návrhem přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovice. Navrhovaná čistírna odpadních vod má předpokládanou velikost pro 300 EO. Při návrhu byly zohledněny nejmodernější technologie, které jsou dnes dostupné na trhu. Celá diplomová práce byla rozdělena na teoretické rešerši a na praktickou část. Na začátku je důkladně popsáno řešené území a dále navázáno návrhy jednotlivých zařízení. V závěru teoretické části je účinnost přírodní čistírny odpadních vod srovnána s legislativou. Praktická část je tvořena samotným návrhem přírodní kořenové čistírny odpadních vod. Při návrhu byl kladen důraz na použité technologie a samotné prostorové uspořádání jednotlivých objektů vycházející z atypického tvaru řešeného pozemku. Ten je proveden v takovém rozsahu, aby mohl sloužit pro následné použití jako projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
The work deals with the practical design of constructed treatment wetlands for Kurovice. The proposed treatment wetlands have an estimated size of 300 EO. For the design were used the most modern technologies available. The whole diploma thesis is divided into a theoretical search and practical design. At the beginning, there is a description of the target area and is followed by the proposal of individual facilities. In the conclusion of the theoretical part, the efficiency of the constructed treatment wetlands is compared with the legislation. The practical part consists of the design of constructed treatment wetlands. The design was focused on the technologies used and the spatial arrangement of individual buildings based on the atypical shape of the land. The whole proposal is made to such an extent that it can serve for subsequent use as project documentation for land management and building permits.
Description
Citation
ŠTĚPÁNÍKOVÁ, A. Projekt přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Doležal - předseda, prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Zedník - tajemník, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka Alexandra Šťepániková nejprve komisi představila osnovu své diplomové práce. Podrobně popsala současný stav poznání, technologii kořenových ČOV, lokalitu obce Kurovice. Následně se zaměřila na představení návrhu technologické linky ČOV včetně specifikace dílčích objektů. Dále studentka reagovala na připomínky a dotazy oponentky Ing. Miroslavy Pumprlové Němcové: Odkud jsou převzaty účinnosti vertikálního filtru v parametru Ncelk? Jaká technologie je nutná vřadit, aby byl celkový dusík odstraňován? Studentka připustila chybu, došlo k záměně. Doplněna by byla biologická dočišťovací nádrž. Mohla byste popsat technologii vertikálních filtrů? Provoz, údržbu, konstrukci? Co znamená zkratka BAT? Studentka objasnila. Jaká jsou rizika nadzemního řešení vertikálních filtrů? Diplomantka připustila možnost promrzání, která by měla být minimalizována podzemním vedení potrubí či izolací objektů. Můžete uvést přibližné náklady na vybudování navržené technologie? Diplomantka představila nákladový odhad a uvedla problematiku vývoje aktuálních cen. Následovaly dotazy členů komise vztažené k bakalářské práci: Ing. Eva Hyánková, Ph.D. U HF máte výšku filtračního materiálu 3 m, proč? Proč nebyl zvolen rákos pro osázení filtrů? Diplomantka zdůvodnila a popsala technologický postup. Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. ČOV bude v místě svahu, jak bude řešena povrchová voda? Nebylo řešeno, pozemek bude zatravněn a byl proveden návrh VOM. Ing. Karel Hrich, Ph.D. Co znamená ohumusování konstrukce u filtrů? Diplomantka uvedla, že zatravnění je určeno pro objekt septiku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO