Obloukový silniční most

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce byl návrh železobetonového předepjatého obloukového silničního mostu. V počátku byli navrženy dvě varianty provedení, komorový a dvoutrámový průřez mostovky, z niž právě varianta dvoutrámového průřezu v kombinaci s komorovým obloukem byla zvolena k podrobnému zpracování. Základem řešení byla správná volba rozměrů jednotlivých prvků nosného systému a geometrie konstrukce. Následně byl vytvořen globální prutový model, který sloužil k navržení předpětí a posouzení mezních stavů pilířů, oblouku a mostovky během fází výstavby, provozní životnosti a na konci životnosti konstrukce. K podrobnému posouzení byla použita lineární a nelineární analýza v programu Midas Civil. Pro posouzení příčného směru mostovky byl vytvořen deskový model pomocí softwarového rozhraní Scia Engineer.
The aim of the master thesis was a design of arch highway bridge made of prestressed reinforced concrete. In the beginning two versions of construction were designed, with box-girder and double-girder cross section of bridge deck, from which the variant of double-girder cross section in combination with box-girder arch were chosen for further detail postprocessing. The basics of the solution laid in right choice of dimensions of elements creating load-bearing system and construction geometry. Subsequently global beam model was created, which was used to prestress design and structural assessment of ultimate and serviceability limit states of pillars, arches and bridge deck during the building phases, service lifetime and in the end of lifetime of construction. For detail assessment, linear and nonlinear analysis was created using Midas Civil. To check the cross-sectional direction of bridge deck, slab model was made using Scia Engineer software
Description
Citation
VAVŘIČKA, L. Obloukový silniční most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Klusáček Jaká je smělost vašeho oblouku? Student odpověděl. Jaké je napětí v oblouku od kvazistálé kombinace? Student odpověděl. Jak bude vaše navržená mostovka dilatovat? Student odpověděl. Jak je most uložen? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO