Budova autobusového terminálu - statické řešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá stavebním a konstrukčním řešením projektu autobusového terminálu v Liberci. Budova je tvořena třemi podlažími s různou funkcí. Z hlediska konstrukčního tvaru je budova po celé délce tvořena průřezem dvoupatrové, nesymetrické, oboustranně zavěšené konzoly. Hlavní nosná konstrukce střechy se po celém svém obvodu podílí na únosnosti níže položeného stropu pomocí soustavy táhel. Návrh byl založen na studii proveditelnosti projektu, která stanovila koncepci vzhledu konstrukce. Hlavním cílem práce byl návrh řešení nosné konstrukce, provedení statické analýzy, dimenzování a posouzení metodou mezních stavů dle odpovídajících ČSN EN. Výsledné řešení nosné konstrukce kombinuje zejména železobetonové prvky, které jsou dále vhodně doplněny o montované prvky ocelové. Železobetonové konstrukce jsou ve výsledném řešení prováděny z části monoliticky a z části formou prefabrikace. Pro nejvíce zatížený konzolový průvlak střechy byla navržena železobetonová a předpjatá varianta. Práce byla ve svém rozsahu zhotovena v BIM kompatibilním provedení.
The master's thesis deals with the construction and design solution of the bus terminal project in Liberec. The building consists of three floors with different functions. In terms of structural shape, the entire length of the building consists of a cross-section of a two-storey, asymmetrical cantilever suspended on both sides. The main load-bearing structure of the roof contributes along its entire circumference to the load-bearing capacity of the lower ceiling by a system of ties. The design was defined by a feasibility study of the project, which established the concept of the appearance of the structure. The main target of the thesis was to design the solution of the load-bearing structure and then perform static analysis, dimensioning and assessment by the method of limit states according to the corresponding ČSN EN. The solution of the construction consists mainly of reinforced concrete elements which are suitably combined with steel parts. Elements of reinforced concrete are designed as monolitic or prefabricated. For the most loaded two-sided cantilever was designed reinforced concrete variant and prestressed variant. The thesis was made in its extent in a BIM compatible design.
Description
Citation
FIŠMAN, D. Budova autobusového terminálu - statické řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na dotazy vedoucího a oponenta. Následně kladli dotazy členové komise: doktor Koláček: Nastiňte harmonogram výstavby a postup rektifikace. Student zodpověděl. docent Nečas: Táhla, jejich vnitřní síly, protažení. Student zodpověděl. docent Lehký: Vzpěr, okrajové podmínky, ověření. Student zodpověděl. docent Klusáček: Způsob vyztužení ozubu. Student zodpověděl s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO