Dálniční vícepolový most

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního vícepolového mostu, který převádí dálnici D35 přes údolí Řepovského potoka, polní cesty a biokoridor. Ze tří variant řešení byl vybrán komorový spojitý průřez se šikmými stěnami o 10 polích. Mostovka je tvořena monolitickým, dodatečně předpjatým nosníkem. Nosná konstrukce je betonována po fázích na pevné a výsuvné skruži. Celková délka nosné konstrukce je 560 m. Analýza konstrukce byla provedena na několika modelech, které byly vytvořeny v programech Midas Civil a SCIA Engineer 18.1. Posouzení na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti bylo provedeno ve všech fázích výstavby a v čase životnosti v podélném i příčném směru. Součástí analýzy v podélném směru je i časově závislá analýza, která zohledňuje fáze výstavby. Statický výpočet byl vypracován pomocí programu MS Excel podle platných norem. Na závěr byla zpracována výkresová dokumentace a vizualizace.
The subject of diploma thesis is designing multi-span highway bridge over Řepovský potok valley, dirt roads and biocorridor. Three variants of bridge were designed and one of them – box girder 10 span bridge, has been chosen. Bridge deck is made from cast in place post tension prestressed beam. Load-bearing structure is concreting step by step on fixed and moving support. Total length of bridge is 560 m. The analysis of structure was projected on several computational models. They have been made in software Midas Civil and SCIA Engineer 18.1. The assessments of ultimate limit state and serviceability limit state were made in all steps of building in longitudinal and cross direction. In the analysis in longitudinal direction is included the time dependent analysis. Structural design was made in software MS Excel according to valid standards. Finally, drawing documentation and visualization were made.
Description
Citation
DOLEŽAL, L. Dálniční vícepolový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Nečas Jaké průřezové charakteristiky jste použil pro výpočet normálových napětí? Student odpověděl. Jak je výpočtový model podepřen? Proč byla použita 4 pevná ložiska? Student odpověděl. doc. Klusáček Proč jste ve výkresu betonářské výztuže použil pro zakončení výztuže polokruhové háky? Student odpověděl. doc. Salajka Co znamená výrok, že "vlastní tíha je generována automaticky programem"? Student odpověděl. Vysvětlete obrázek zobrazených deformací? Student odpověděl. Ing. Strnad Vysvětlete váš výpočet MSÚ. Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO